X 

„Artis”

„Artis”
Transnistria stiri: 1327
Eurovision stiri: 494