COVID-19 în MOLDOVA

Noul an școlar, pe drum: În ce condiții se vor desfășura lecțiile?

Noul an școlar, pe drum: În ce condiții se vor desfășura lecțiile?

Sîntem pe ultima sută de metri pînă a saluta noul an școlar. Nu se știe deocamdată în ce format se vor desfășura orele de curs, însă autoritățile au venit cu un set de instrucțiuni, care vor trebui să fie implementate chiar de la 1 septembrie.

Pînă la redeschiderea instituţiei (sau grupelor de educaţie timpurie) şi reluarea activităţii acesteia, APL/fondatorul privat împreună cu directorul vor evalua toate oportunităţile şi riscurile potenţiale privind redeschiderea instituţiei şi vor asigura buna funcţionalitate a acesteia în condiţiile pandemiei Covid-19, prin:

 • organizarea şi efectuarea reparaţiilor curente şi/sau capitale necesare, curăţenia generală, deratizarea şi dezinfecţia întregului teritoriu, a spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajului/ inventarului, inclusiv cel dejoacă, a jucăriilor şi a materialelor didactice;
 • asigurarea cu cantităţile necesare de săpun lichid, detergenţi si dezinfectanţi pentru realizarea măsurilor de igienizare şi dezinfecţie a terenului şi spaţiilor educaţionale şi de îngrijire, precum şi cu echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, halate, viziere - la necesitate), termometre non-contact pentru efectuarea termometriei copiilor şi al personalului;
 • asigurarea necesarului de cadre didactice şi personal nedidactic şi auxiliar, în mod obligatoriu - asistent medical. în acest scop şi în funcţie de necesităţile concrete vor fi cooptaţi şi lucrătorii medicali din cadrul centrelor medicilor de familie din comunitate;
 • asigurarea funcţionalităţii blocurilor sanitare (WC) din interiorul instituţiei; dotarea acestora cu săpun lichid, detergenţi, soluţii/ substanţe dezinfectante;
 • evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemelor de aerisire şi ventilaţie - toate spaţiile instituţiei (săli de grupă şi vestiare, scări, coridoare, galerii, birouri, blocuri sanitare, blocul alimentar) vor fi aerisite şi ventilate periodic - obligatoriu în lipsa copiilor în aceste spaţii.

In funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice şi adaptarea restricţiilor legate de aceasta în localitatea concretă, deschiderea grupelor se va putea realiza eşalonat, gradual cu un număr redus de copii - cîte 7-8 copii de 2-4 ani şi cîte 10-12 copii de 4-6(7) ani, în funcţie de suprafaţa din grupă, dar nu mai mică de 4 m2 pentru 1 copil. Aceasta este necesar pentru a evita aglomeraţia şi pentru ca să se poată face mai uşor managementul grupei de copii privind păstrarea, pe cît e posibil, a distanţei sociale (ca regulă, copiii mici au tendinţa de a se aduna grămadă).


La etapa iniţială, după redeschiderea instituţiei de educaţie timpurie, grupele se vor completa cu copii de 4-6(7). Pe măsură ce situaţia epidemiologică din comunitate se va îmbunătăţi, vor putea fi admişi şi copii de 2-4 ani.

La decizia comună a APL/fondatorului privat şi administraţiei instituţiei şi în funcţie de condiţiile concrete şi situaţia familiilor (gradul de implicare în muncă), frecventarea de către copii a instituţiei poate fi eşalonată pe ture, pe parcursul zilei (ex.,de dimineaţă - jumătate din copiii din grupă, după amiază - altă jumătate din copii) sau a săptămînii (ex., în zilele pare - un grup de 10-12 copii, în zilele impare - celălalt grup de 10-12 copii), sau 10-12 copii cîte 2 săptămîni consecutiv şi alţi 10-12 copii - alte 2 săptămîni consecutiv.

La grupa de copii vor activa concomitent cîte 1 educator per 4-5/6 copii (adică 2 educatori per grupa de 10-12 copii şi 1 asistent de educator) - pentru toată perioada cît persistă pericolul de infectare cu Covid-19.

APL/fondatorul privat este în drept să decidă politica de înmatriculare a copiilor şi completarea grupelor. Se va asigura, cu preponderenţă, accesul copiilor, ambii sau unicul părinte ai cărora sunt angajaţi şi prezintă dovada prezenţei fizice la serviciu (cu accent pe lucrătorii medicali, poliţişti, educatori/ personalul din IET), a copiilor din familiile cele mai dezavantajate (ex., cu 2-3 şi mai mulţi copii, cu dizabilitate/CES etc.) cel puţin pentru o primă perioadă, în funcţie de îmbunătăţirea situaţiei epidemiologice si de recomandările Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

La înscrierea în grupele de copii, părinţii vor semna o declaraţie pe proprie răspundere privind prezentarea certificatului medical al copilului, cu toate vaccinurile administrate şi morbidităţile copilului din momentul frecventării de către acesta a grădiniţei.

Pentru toată perioada cît persistă pericolul de infectare cu Covid-19 APL/ fondatorul privat şi administraţia instituţiei de educaţie timpurie va stabili un program redus de activitate al IET, nu mai mare de 7-9 ore, cu aflarea copiilor în instituţie nu mai mult de 5-7 ore, pentru a minimaliza riscurile pentru copii, dar şi pentru a avea timp de curăţenie, aerisire/ventilare şi dezinfectare a terenului, spaţiilor, suprafeţelor, inventarului, jucăriilor şi materialelor didactice. Părinţilor li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme.

Pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a instituţiei de educaţie timpurie şi a controlului infecţiei Covid-19, APL/fondatorul privat şi administraţia instituţiei va întreprinde următoarele:

 • Igienizarea şi dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) cu produse de curăţat pe bază de clor sau alcool, a spaţiilor şi suprafeţelor utilizate din interiorul instituţiei şi a obiectelor frecvent atinse (ex. mînerele uşilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse echipamente, mese, jucării, rechizite, întrerupătoare de lumină, tocul uşilor, echipamente dejoacă, accesorii didactice utilizate de copii).
 • Spălarea şi dezinfectarea inventarului/ utilajelor de pe terenul de joacă şi sport înainte de fiecare ieşire a copiilor la plimbare. Inventarul dejoacă şi sport, jucăriile, materialele didactice şi ustensilele din sala de grupă se vor spăla şi dezinfecta la fiecare sfîrşit de zi.
 • Asigurarea măsurilor de protecţie pentru a preveni intoxicarea copiilor cu produse igienice/dezinfectanţi, precum si asfixia (sufocarea) cu materiale de ambalare sau utilaj de protecţie (ex., măşti etc.).
 • Igienizarea şi dezinfectarea periodică a blocului alimentar, a utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, a echipamentului de protecţie personală cu dezinfectanţi uzuali admişi în blocuri alimentare de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.
 • Stabilirea unui grafic eşalonat de sosire/ plecare a copiilor din instituţie, cu respectarea distanţei fizice/sociale, pentru a evita supraaglomerarea. La aducerea la instituţie şi la luarea copilului acasă, părinţii vor fi echipaţi cu măşti şi vor aştepta la poarta instituţiei - păstrînd distanţa socială. Despre aceste şi alte reguli obligatoriu de respectat părinţii vor fi informaţi online înainte de redeschiderea instituţiei de educaţie timpurie.
 • Asigurarea accesului pe teritoriul şi în incinta instituţiei doar a copiilor şi personalului angajat şi doar după efectuarea filtrului de dimineaţă, la poarta instituţiei (sau la intrarea în blocurile grupelor - în cazul instituţiilor mari), prin verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37,0°C), în absenţa stării febrile, a semnelor/simptomelor bolii respiratorii acute virale, şi dezinfecţia mîinilor. în cazul depistării temperaturii ridicate la copil, acesta va fi predat părintelui/ reprezentantului legal pentru a fi consultat la medic. Angajatul cu semne de viroză respiratorie acută nu se admite la serviciu, se autoizolează în carantină şi informează medicul de familie.
 • în incinta instituţiei, în spaţiile închise personalul IET va purta măşti şi la necesitate - alte mijloace de protecţie personală (ex., halate, ecrane de protecţie, mănuşi).
 • Se va restricţiona categoric accesul părinţilor şi al altor persoane străine pe teritoriul şi în încăperile instituţiei de educaţie timpurie pe toată perioada cît persistă pericolul infectării cu Covid-19. Porţile/ uşile de la intrare vor fi închise pe parcursul întregii zile şi nopţi.
 • Reprezentanţii agenţilor economici şi specialiştii invitaţi (lăcătuş, electrician etc.), reprezentanţii organelor de verificare şi control şi părinţii/ reprezentanţii legali ai copilului (dacă există necesitate stringentă de a intra în incinta instituţiei) vor solicita acces prin programare prealabilă sau apel telefonic (după caz), vor fi întîmpinaţi la poartă şi conduşi de către personalul desemnat de directorul instituţiei către locul destinaţiei, după verificarea temperaturii, dezinfectarea mîinilor cu soluţie pe bază de alcool de 70%, iar la finisarea activităţii/ lucrării - iarăşi conduşi spre poartă/ ieşire. Aceştia vor purta, în mod obligatoriu, măşti, ecrane de protecţie (după caz) şi botoşei de unică folosinţă (pentru interior) şi vor respecta distanţa socială recomandată.

În funcţie de vîrsta copiilor, se vor încuraja măsuri/abordări didactice care să formeze deprinderi igienice optimale la copii, bazate pe Joc şi pe conştientizare, cu o atenţie la sănătatea mintală a copiilor în contextul specific pandemiei (anxietate sporită a părinţilor şi copiilor, restricţii la joacă etc.).

Se interzice organizarea activităţilor festive (matinee, zile de naşteri), a activităţilor extraşcolare (excursii, marşuri turistice, concursuri cu participarea copiilor din alte grupe/ instituţii educaţionale sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului), a adunărilor de părinţi sau a activităţilor metodice (seminare, ateliere de lucru etc.) cu participarea specialiştilor din afara instituţiei.

Rolurile şi responsabilităţile actorilor implicaţi - APL/fondator privat, director, cadre didactice, nedidactice, personal auxiliar, precum şi ale părinţilor - vor fi detaliat explicite şi vor fi aduse la cunoştinţa acestora, pentru a permite o pregătire adecvată situaţiei şi o conştientizare a responsabilităţii personale (şi instituţionale) la redeschidere.

APL/ fondatorul privat de comun cu administraţia instituţiei vor informa şi instrui personalul, părinţii, agenţii economici referitor la măsurile de sănătate publică adoptate pentru prevenirea infecţiei Covid-19 în instituţia de educaţie timpurie prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi distanţare socială, prin sesiuni de informare/ instruire (online) cu solicitarea de a coopera şi de a contribui activ la punerea în aplicare a măsurilor nenegociabile, inclusiv igiena corespunzătoare şi frecventă a mîinilor, igiena respiratorie, purtarea măştii, păstrarea distanţei fizice/sociale, cunoaşterea simptomelor COVID-19 şi ce trebuie să se întreprindă dacă un copil sau un adult prezintă semne de boală etc.

Structurile teritoriale ANSP şi ANSA vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucţiune.

În situaţia nerespectării prevederilor prezentei Instrucţiunii de către toţi actorii implicaţi (APL, administraţia instituţiei, personalul şi părinţii) şi a nedeclarării cazului/ cazurilor de infectare sau de contactare cu persoane diagnosticate pozitiv cu COVID-19 în rîndul copiilor şi al personalului, activitatea instituţiei de educaţie timpurie se sistează.

Prevederile prezentei Instrucţiuni sunt obligatorii pentru toate instituţiile care oferă servicii de educaţie timpurie - publice şi private.

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load