COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 937 115   INFECTAȚI 363 110(+659)   TRATAȚI 348 276      DECESE 9141(+22)   Mai multe detalii 
Preşedintele stiri: 3018

Lista integrală a restricțiilor anunțate de autorități (DOC)

2 apr. 18:41   Societate
34165 5

Republica Moldova a intrat oficial în stare de urgență. Astfel în perioada 1 aprilie - 30 mai pe întreg teritoriul țării au fost impuse noi restricții.

Iată mai jos lista integrală a acestora:

În localităţile în care se atestă incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile, procesul educaţional, în instituţiile de învăţămînt publice şi private, se va desfăşura la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.

 1. Se instituie, regim special de circulație a persoanelor.

  • Se interzice, începînd cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chișinău și în mun. Bălți, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23:00– 5.00, cu următoarele excepții:
   1. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.
   2. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amînată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente.
   3. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sînt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
   4. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vîrstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
  • La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la subpunctul a, persoanele sînt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locului activităţii profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.
  • La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la subpunctele b – d, persoanele sînt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data și ora completării şi semnătura.
  • Se interzice circulația și aflarea persoanelor în spații publice, aflate în intravilanul localităților: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
  • Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sînt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.
  1. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova:
   • Toate entitățile publice și private, cu excepția entităților din domeniile de producție și de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezență fizică, pentru activitate de birou, un număr de pînă la 30% din personal. Pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță.
   • În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încît personalul să fie împărțit în grupe.
   • Ședințele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezența fizică a persoanelor, se vor organiza și desfășura cu limitarea numărului de participanți reieșind din normativul 4 m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii și vor dura nu mai mult de 60 min.
   • Agenția Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecției COVID–19.
   • Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinînd cont de stricta necesitate.
   • Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurîndu-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncțional şi doar în prezența exclusiva a mirilor.
  1. Se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor și a altor acțiuni de masă.
  2. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.
  3. Se instituie moratoriu, pînă la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la fața locului, de către organele abilitate cu funcții de control, în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
  • Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către:
  • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
  • Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
  • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică - în domeniul supravegherii energetice de stat;
  • Inspectoratul pentru Protecția Mediului - în privința fondului forestier, spațiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic și acvatic.
  1. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și/sau hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgență.
  2. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităţilor statului, cu personal şi mijloace logistice, în suportul activităţilor de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulaţie pe teritoriul ţării, pazei şi protecţiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologie, asistenţă medicală şi alte misiuni în funcţie de evoluţia situaţiei
  3. În vederea coordonării activității mijloacelor de informare în masă:
   • Reprezentanţii mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Dispoziții și necesitatea respectării stricte a acestora.
   • Serviciul de Informaţii şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conţinut online care promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19.
   • Furnizorii de servicii de găzduire a conţinutului Online şi furnizorii de conţinut online de pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi ca, la decizia Serviciului de Informaţii şi Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.
   • Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menţionate la subpct. 10.2, cu informarea utilizatorilor.

  10. Fortificarea capacităților sistemului de asistență medicală:

  • Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sînt obligaţi să asigure detaşarea tuturor lucrătorilor angajaţi către instituţiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
  • Salarizarea lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medico- sanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în vigoare.
  • Ministerul Sănătății, Muncii Protecției Sociale va identifica în termen de o săptămînă necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament a infecției COVID-19 și instituțiile medico-sanitare private care le vor presta.
  1. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
  2. Pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgenţă și care beneficiază de tratament antiCOVID-19 la domiciliu sau în cadrul unei instituții medico-sanitare, gradul de dizabilitate se prelungeşte din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgenţă.
  3. În baza listei persoanelor menționate prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Structurile teritoriale de asistenţă socială şi Casa Naţională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor şi prestaţiilor sociale pînă la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.
  1. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(1), lit. f) - i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:
   • Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină întocmesc și prezintă spre auditare Curții de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 pînă la 17 mai 2021.
   • Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.
   • Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curții de Conturi.
   • Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.
  2. Se sistează desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor (anuale și/sau extraordinare), ținute cu prezenta fizică a acționarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acționari incluși în registrul acționarilor societății excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situații Excepționale.
  3. Termenele de desfășurare a adunărilor generale anuale a acționarilor și de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanților profesioniști la piața de capital și ale emitenților de valori mobiliare, precum și de efectuare a auditului situațiilor financiare/auditului tehnic al participanților profesioniști la piața de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgență.

  17. Se stabilesc reglementări specifice în domeniul afacerilor interne conform anexei nr. 1.

  18. Se aprobă Instrucțiunea de instituire a carantinei în localități, conform anexei nr. 2.

19. Pe perioada stării de urgență au fost introduse reguli noi de traversare a frontierei de stat.

Astfel, toți cei care vor dori să revină acasă vor fi obligați să prezinte la trecerea frontierei de stat a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii, rezultatele testelor obligatoriu vor deține codurile QR Quick Response Code) sau prezentarea unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, inclusiv celei de a 2-a doză. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile moldovenească, engleză, franceză sau rusă.

Operatorii de transport, autorizați de a efectua curse de călători spre Republica Moldova, nu vor admite îmbarcarea persoanelor care nu dețin rezultatul negativ al testului sau dovada imunizării.

Totodată, persoanele care traversează frontiera de stat vor fi supuse screening-ului (efectuarea termometriei tuturor persoanelor care traversează frontiera de stat).

Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin Dispozițiile ulterioare.

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Adăuga comentariu

Se împlinește un an de președinție a Maiei Sandu. Evaluați munca ei în această funcție
 X