TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

MAI multeminimizează

Fiscul anunță despre mai multe modificări la legislația în vigoare

Serviciul Fiscal de Stat anunță că au fost operate mai multe modificări la legislația în vigoare, inclusiv în partea ce ține de normele fiscale.

Astfel, printre schimbările majore se numără următoarele:

1. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenţionare a dobînzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv. De asemenea, se prelungește perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv.

2. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, Legii privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plăţile efectuate de angajator pînă la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului şi serviciul de vaccinare anti-COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale şi sînt scutite de impozitul pe venit, de contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii şi de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

3. S-a stabilit dreptul întreprinderii, subiect al impunerii, de a beneficia de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale și să stingă obligația fiscală în modul și în termenele stabilite de legislația în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virsului SARS-CoV-2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligației fiscale către buget.


Este de menționat că, dreptul de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, este aplicabil perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.

Exercitarea dreptului menționat se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, mecanismul de depunere a acesteia fiind la etapa finală de elaborare. În acest context, SFS anunță că cererile de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale ce vor fi prezentate pînă la aprobarea mecanismului de depunere a cererii menționate, urmează a fi depuse prin utilizarea semnăturii electronice la adresa electronică: mail@sfs.md, sau pe suport de hîrtie - la adresa Aparatului Central al Serviciului Fiscal de Stat: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat şi care nu va depăşi:

- data de 25 aprilie - pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit pînă la data emiterii prezentei dispoziţii;

- data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.

În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă şi efectuată achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget. Prevederile date sînt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.

4. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:

- în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pînă la 30 iunie a anului curent se răsfrînge asupra obiectelor impunerii existente şi/sau dobîndite de către categoriile respective de contribuabili pînă la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare pînă la 25 martie a anului următor anului de gestiune - asupra bunurilor dobîndite după data de 31 martie a anului curent;

- avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cel tîrziu pînă la 15 iunie a anului curent vor conţine informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobîndite de către categoriile respective de contribuabili pînă la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobîndite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


MAI multe

Sondaj Toate

load