AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI   STATISTICA:   Au intrat 471 287  Au ieșit 387 046   Au rămas 84 241     Mai multe detalii
Cazul Șor stiri: 402
Criza energetică stiri: 742

Ce alte încălcări au fost găsite în raportul Moldsilva

30 apr. 2020,, 07:40   Societate
3986 4

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019.

În cadrul auditului, s-a depistat că Agenția nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra terenurilor fondului forestier, cu suprafața de 302,4 mii ha, care duce implicit la riscul de posibilă înstrăinare necontrolată a proprietății statului și neasigurarea integrității patrimoniului statului.

În anul 2019 Agenția a gestionat mijloace fixe în valoare de 33,4 mil. lei, materiale circulante în valoare de 0,2 mil. lei, venituri totale în valoare de 16,6 mil. lei și cheltuieli totale în valoare de 19,4 mil. lei, iar rezultatul financiar din anul curent constituie (-2,8 mil. lei).

Potrivit comunicatului Curții de Conturi, „Agenția „Moldsilva” întocmește 2 rapoarte financiare separate, și anume, rapoarte financiare potrivit cerințelor sistemului bugetar prezentate Ministerului Finanțelor, precum și situații financiare – conform cerințelor Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), aplicabile sectorului corporativ, prezentate Biroului Național de Statistică. Această dublă raportare a condus la subevaluarea activelor și pasivelor cu 23,9 mil. lei, subevaluarea veniturilor efective cu 18,9 mil. lei și subevaluarea cheltuielilor efective cu 18,2 mil. lei.”

În același timp, Curtea de Conturi a identificat și alte încălcări pe care le-a înregistrat Agenția pentru anul 2019.


Astfel, potrivit raportului, în contextul gestionării terenurilor Fondului forestier, Curtea de Conturi a precizat următoarele:

- neaplicarea prevederilor Normelor metodologice, aferente sistemului bugetar, în vederea evaluării și contabilizării terenurilor gestionate, suprafața cărora la 31.12.2019 constituia 337,6 mii ha, a condus la subevaluarea valorii terenurilor fondului silvic cu 13 mld. 630,1 mil. lei;

- interpretarea incorectă de către Agenție a unor prevederi din cadrul normativ în domeniu a condus la subevaluarea veniturilor cu 0,9 mil. lei, prin includerea taxei pe valoare adăugată în cuantumul plății de bază pentru arenda fondului forestier;

- ignorarea prevederilor legislației în vigoare, privind eliberarea autorizațiilor pentru vînatul mistreților, a condus la subevaluarea veniturilor cu 0,3 mil. lei prin eliberare gratuită a acestora, în baza unui ordin administrativ intern, în condițiile în care nici un act legislativ sau normativ din domeniu nu prevede eliberarea gratuită a autorizațiilor respective. Astfel de situații au fost atestate și pentru perioadele 2017-2018, pentru care suma totală a veniturilor posibile spre încasare ar fi constituit 0,8 mil. lei;

- ca urmare a neajustării cuantumului plății pentru arenda fondului forestier de la 4,1 la 19,1 mii lei pentru un ha (aprobat prin HG/770 din 17.06.2016) a dus la necolectarea în volum deplin a veniturilor pasibile spre încasare în valoare totală de 42,8 mil. lei, prin nerevizuirea și neajustarea valorii tuturor contractelor de arendă a fondului forestier pentru anii 2017-2019.

Misiunea de audit a determinat, la fel, deficiențe aferente patrimoniului gestionat de Agenția „Moldsilva”, care se rezumă la:

· neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor fondului forestier, cu suprafața de 302,4 mii ha, care duce implicit la riscul de posibilă înstrăinare necontrolată a proprietății statului și neasigurarea integrității patrimoniului statului;

· neraportarea suprafețelor terenurilor (337,6 mii ha) către Agenția Proprietății Publice, ce implică denaturarea datelor din Registrul bunurilor imobile proprietate publică a statului;

· prezentarea segmentată sau neprezentarea informațiilor privind patrimoniul gestionat, inclusiv terenurile fondului forestier sau cu altă destinație pentru includerea în Lista terenurilor proprietate publică a statului din administrarea APP, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019, cît și în Registrul de stat al proprietății publice, a dus la neincluderea lor în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, aprobat prin HG nr. 80/2019. Această situație impune efectuarea neîntîrziată a inventarierii totale a bunurilor statului gestionate de Agenția „Moldsilva”;

Pe parcursul mai multor ani nu au fost întreprinse măsuri privind elaborarea unor reguli de evaluare și contabilizare a plantelor și vegetației. Problema este una complexă și necesită, cel puțin, în cazul fondului forestier, întreprinderea unor măsuri cu privire la realizarea Inventarului Fondului Național Forestier, care va acoperi întreaga vegetație forestieră din Republica Moldova, vegetația forestieră din afara fondului forestier național și arborii din afara pădurilor. Acest proces, conform estimărilor Agenției „Moldsilva” poate dura cel puțin 4 ani. Lipsa cadrului de politici de evidență contabilă privind reguli de evaluare și contabilizare a vegetației, face imposibilă evaluarea impactului asupra valorii activelor gestionate și, ca urmare, asupra plenitudinii informațiilor incluse în rapoartele financiare auditate.

Agenția „Moldsilva” ține evidența Registrului contractelor de arendă, care conține informații insuficiente, neincluse fiind: suprafața terenurilor date în arendă, din care ocol silvic sînt date suprafețele în arendă, termenul de dare în arendă în ani, etc.

Lipsa desemnării unei persoane responsabile de ținerea Registrului contractelor de arendă nu asigură plenitudinea informațiilor înscrise, precum și posibilitatea monitorizării și controlului datelor din registru.

În opinia Curții de Conturi, probele de audit acumulate sînt suficiente și adecvate pentru a servi drept bază pentru opinia de audit, determinată de efectul denaturărilor semnificative, precum că, rapoartele financiare nu oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară prezentată a Agenției „Moldsilva” pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Agenția „Moldsilva” este autoritatea administrativă în subordinea organului central de mediu al administrației publice, și este abilitată să asigure implementarea politicilor de stat, în domeniile silviculturii și cinegeticii.

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Scumpirea carburanților vă poate motiva să renunțați la mașină?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав