COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 839 851 INFECTAȚI 321 682(+2068)   TRATAȚI 300 697     DECESE 7347(+37 )  Mai multe detalii
Preşedintele stiri: 2951
Puterea stiri: 6881

CCRM a identificat nereguli în rapoartele financiare ale MECC

27 iul. 20:55   Societate
658 0

Curtea de Conturi a examinat situațiile financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 27 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) încheiate la 31 decembrie 2020, transmite Știri.md.

Misiunea de audit a avut drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale MECC prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative.

Patrimoniul gestionat de MECC la situația din 31.12.2020 a constituit 4,74 mld. lei sau cu 403,1 mil. lei mai mult comparativ cu situația din 31.12.2019.

Cheltuielile efective ale MECC pentru anul 2020 au constituit 2,61 mld. lei, cu 630 mil.lei mai puțin față de anul precedent datorită situației pandemice.


Examinînd rapoartele financiare consolidate ale MECC, Curtea de Conturi a emis opinia de audit contrară, care a fost determinată de deficiențele constatele la nivelul tuturor rapoartelor financiare, fiind afectat bilanțul contabil cu cca 4,98 mld. lei, veniturile cu 70,1 mil. lei și cheltuielile cu 288,7 mil. lei.

Problemele identificate se datorează unui control intern managerial defectuos. Nu există un control cu privire la urmărirea și implementarea recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi.

Prin Hotărîrea CCRM nr. 32 din 20.07.2020 au fost înaintate 19 recomandări, majoritatea cărora sînt reiterate încă din anul 2018, dintre care au fost parțial implementate doar 6 recomandări.

Aceasta se datorează capacităților instituționale reduse, precum și lipsei monitorizării activității entităților subordonate (88 instituții bugetare și 113 instituții la autogestiune).

MECC nu asigură utilizarea resurselor tuturor direcțiilor din cadrul MECC pentru monitorizarea adecvată a activităților economico-financiare a instituțiilor din subordine.

Drept exemplu, la Școala internat specializată pentru copii orbi și slab văzători din mun. Bălți, la momentul verificării avea doar 15 elevi, iar numărul unităților de personal constituia 44 unități.

După absolvirea școlii în vara anului 2021, aceasta nu va mai dispune de copii pentru a activa, personalul fiind preîntîmpinat privind posibila reducere a statelor de personal, totuși MECC nu a intervenit pentru revizuirea bugetului instituției pe anul 2021 existînd riscul de utilizare neargumentată a mijloacelor bugetare.

Insuficiența unui control intern managerial a dus și la neasigurarea de către MECC a delimitării și înregistrării conforme a proprietății publice gestionate de instituțiile din subordine.

Astfel, doar 36 din 88 de instituții din subordine și 93 din 113 entități la care MECC este fondator se regăsesc în HG nr. 351/2005, ceea ce denotă lipsa unei imagini fidele a situației reale a bunurilor proprietate a statului transmise în administrarea instituțiilor din cadrul MECC. Prin urmare:

570 de clădiri și construcții cu valoarea de 1,2 mld. lei, în evidența contabilă, 37 de clădiri care nu se regăsesc în bilanțul contabil, precum și 21 terenuri de 59,21 ha cu valoarea de 21,1 mil. lei nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile;

4 clădiri cu valoare de 4,7 mil. lei și 41 terenuri de 52,1 ha cu valoare totală de 106,8 mil. lei, precum și 16 terenuri cu suprafața de 9,64 ha, raportate de instituțiile din subordinea MECC, sînt înregistrate ca proprietate a APL, unele dintre care se regăsesc și în „Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din administrarea Agenției Proprietății Publice” conform Hotărîrii Guvernului 161/2019;

MECC și 8 instituții nu au asigurat înregistrarea dreptului de folosință asupra a 36 de clădiri (valoarea de bilanț 109,7 mil. lei) a 35 terenuri cu suprafața de 522,95 ha, care se află în folosința acestora, o parte din ele sînt înregistrate după instituțiile lichidate sau care au transmis drepturile de fondator al instituțiilor către MECC.

Prevederile Instrucțiunii nr. 216/2015, elaborat de Ministerul de Finanțe și MECC nu asigură o evidență analitică a patrimoniului transmise în gestiunea instituțiilor la autogestiune.

Ca urmare este imposibil de identificat patrimoniul în valoare de 2,69 mld. lei înregistrat la contul 415 ”Investiții în părți legate și nelegate”, dintre care valoarea clădirilor și terenurilor constituie 1,89 mld. lei.

În același timp, echipa de audit a identificat la instituțiile aflate la autogestiune 310 terenuri (2260,6 ha) cu o valoare de cel puțin 1,82 mld. lei, precum și 1109 clădiri cu valoarea inițială de 5,28 mld. lei sau cu 5,21 mld. lei, mai mult decît sînt înregistrare în evidența contabilă a MECC, ceea ce poate determina riscul de pierdere a patrimoniul proprietate exclusivă de a statului.

Un exemplu elocvent este gestionarea patrimoniului de peste hotarele Republicii Moldova, unde MECC și instituțiile superioare de învățămînt din subordine nu au asigurat o gestiune adecvată a acestuia.

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS), avînd în gestiune Baza de instruire „Pedagog” din or. Sergheevca, la 13.03.2014 a solicitat de la Ministerul Educației, din cauza gradului sporit de uzură, imposibilității reparării acestora și cheltuielilor mari de întreținere a acesteia, decontarea a 17 căsuțe din lemn și a unui pavilion, date în exploatare în anul 1977.

USEFS a primit acordul ministerului, în baza căruia a decontat bunurile respective în valoare de 462,54 mii lei. În prezent teritoriul bazei și căsuțele decontate sînt folosite de baza de odihnă pentru copii „Ciaika”.

Potrivit evidenței contabile a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), aceasta are la bilanț baza de odihnă „POLITEH” din s. Zatoca, Ucraina, în valoare de 76,68 mii lei.

UTM, cu acordul Ministerului Învățămîntului, la 03.12.2001 a transmis baza formată din: clădiri, instalații, utilaj, și alte bunuri materiale, în locațiune unui cetățean a Ucrainei pe un termen de 15 ani, care însă nu a mai fost prelungită după expirarea contractului de locațiune în anul 2016.

Ulterior s-a constatat că între Comitetul executiv al or. Zatoca și cetățeanul indicat a fost semnat un contract de arendă funciară a terenului, fiind construit un complex hotelier din 3 blocuri și o piscină, cu demolarea tuturor construcțiilor inițiale.

UTM nu s-a adresat în instanțele de judecată din Ucraina pentru a recupera de la cetățeanul indicat prejudiciul adus prin demolarea bunurilor, mai mult ca atît, UTM a decontat din evidență o parte din bunurile demolate în anul 2015.

Baza de odihnă „Dacia” (aflată în gestiunea Universității de Stat din Moldova), înființată în anul 1964, formată din 53 căsuțe din lemn și o cantină la 17 iulie 2004 a fost transmisă în locațiune SRL „Odisei” din Ucraina, contract ce a fost prelungit în anul 2014 încă pe o perioadă de 10 ani (conform pct.4.2 din contract), fără a fi încheiat un alt contract.

Plata de arendă a bazei constituie anual 700 $ (pct.5.1 din contract). USM nu are înregistrate drepturile asupra bunurilor imobile a bazei în Registrul bunurilor imobile a Ucrainei (deși dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra acesteia a fost recunoscut de Ucraina) și nici nu a încheiat un contract de arendă a terenului cu administrația locală a or. Vilkovo, Ucraina.

Deși, USM înregistrează mijloace financiare substanțiale pe conturile bancare, aceasta nu a asigurat modernizarea bazei de odihnă „Dacia”, aceasta fiind într-o stare de degradare continuă.

Baza de odihnă „Bugaz” din reg. Odesa, or. Zatoca, care reprezintă o casă de locuit, donată USM la 04.03.1964, și 25 de căsuțe din lemn, construite în anii 1970 și 1988 și 3 depozite. Drepturile de proprietate a USM asupra casei de locuit au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile a Ucrainei la 28.02.2015, iar USM nu a încheiat un contract de arendă a terenului respectiv.

Deși, persoanele responsabile din cadrul USM au prezentat informații că în prezent aceasta nu funcționează, auditul a constatat că baza de odihnă este gestionată de persoane neidentificate, prejudiciind interesele financiare ale USM.

În urma inventarierii efectuate la 12/07/2021 de reprezentații USM, la solicitarea auditului, s-a stabilit că la baza „Bugaz” au fost demolate unele clădiri de lemn în locul lor fiind construite alte clădiri capitale.

De asemenea, nici USM nu a putut identifica persoanele care desfășoară activitate economică pe teritoriul bazei.

Ca și în anii precedenți auditul denotă că, MECC nu deține informația privind modul de utilizare ulterioară a rezultatelor cercetărilor științifice.

Mai mult ca atît, MECC și 18 instituții de cercetări științifice din subordine au ignorat cu desăvîrșire recomandările anterioare ale CCRM privind înregistrarea ca active nemateriale a cheltuielilor suportate pentru cercetările științifice, care în anul 2019 au constituit 259,61 mil. lei.

Serviciile educaționale pentru realizarea planului de pregătire a cadrelor din învățămîntul superior (în sumă de 582,6 mil.lei) au fost contractate de către MECC contrar prevederilor art. 315 din Codul civil, nefiind determinat exact obiectul contractului.

În acest sens, lipsesc datele privind numărul de studenți echivalenți pe cicluri de studii finanțați de la bugetul de stat în conformitate cu planul de admitere prevăzut de comanda de stat.

Finanțarea instituțiilor de învățămînt superior nu este corelată cu numărul de studenți. În timp ce volumul de finanțare este în creștere (2018 - 595,2 mil. lei, 2019 - 674,9 mil. lei, 2020 - 678,23 mil.lei), numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat este în descreștere cu 896 de studenți (5,3 %) față de anii precedenți (2018 - 17740 studenți, 2019 - 16855 studenți, 2020 - 15959 studenți).

Cheltuielile medii de pregătire a unui student cu finanțare din buget pe cicluri diferă față de cele din veniturile proprii, costul mediu al unui student (pentru ciclul I) din alocațiile bugetare înregistrează valori de la 34,6 mii lei pînă la 102,3 mii lei, în timp ce cheltuielile din veniturile proprii sînt de la 2,6 mii lei pînă la 15,5 mii lei.

MECC nu a întreprins măsuri de revizuire a normelor pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățămînt profesional tehnic, planificarea cheltuielilor pentru alimentarea gratuită a elevilor efectuîndu-se neuniform.

Astfel, dacă pentru 6 instituții s-au planificat și s-au alocat mijloace doar pentru alimentație, atunci pentru 41 de instituții s-au planificat și s-au alocat suplimentar mijloace financiare pentru întreținerea cantinelor, fapt ce a condus la supraevaluarea cheltuielilor în sumă totală de 12,13 mil. lei.

Generalizînd constatările auditului, Curtea de Conturi în vederea înlăturării neajunsurilor elucidate a înaintat recomandări, menite să contribuie la îmbunătățirea situației create în cadrul entității auditate.

0
Recomandă:

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Adăuga comentariu

Care, după părerea dvs., ar fi acțiunile necesare pentru ca Republica Moldova să depășească cît mai repede criza energetică?
🔽🔽