X 
Arşiţa stiri: 192
Jocurile Olimpice stiri: 148
Transnistria stiri: 1414

BNM a relatat despre veniturile sectorului bancar al Moldovei

26 ian. 2017,, 11:45   Economie
2835 1

În 2016 a fost înregistrată o creștere a activelor băncii Moldovei care au devenit mai stabile, fiind bine capitalizate și avînd un nivel înalt de lichiditate, ceea ce le oferă băncilor posibilitatea de a finanța mai activ economia țării.

Totodată, sectorul bancar al țării continuă să se confrunte cu unele probleme legate de creditele neperformante. De asemenea, se menține tendința de reducere a volumului de creditare. În acest context băncile continuă să consolideze sistemul de management corporativ și de gestiune a riscurilor la care sînt supuse.

Acest fapt a fost relevat de Banca Națională a Moldovei, care a dat o apreciere a situației financiare în sectorul bancar în anul trecut, relatează NOI.md.

La finele lunii 2016, în Moldova activau 11 bănci comerciale, inclusiv 4 filiale ale băncilor străine și grupurilor financiare.

Potrivit datelor BNM, valoarea totală a activelor băncii a constituit 73 de miliarde de lei, majorîndu-se pe parcursul anului 2016 cu 4,2 miliarde de lei sau cu 60 la sută. Valoarea totală a portofoliului de credite la sfîrșitul lunii decembrie 2016 a constituit 47,7 la sută din volumul total al activelor sau 34,8 miliarde de lei, micșorîndu-se în 2016 cu 9 la sută. Valoarea noilor credite eliberate de băncile moldovenești în 2016 s-a diminuat cu 12,8 la sută față de anul 2015. Reducerea indicatorului a fost condiționată preponderent de lipsa cererii de credite, precum și o abordare mai precaută a băncilor față de potențialii debitori.

În final băncile au redirecționat investițiile sale în valori mobiliare. Astfel, în 2016 investițiile băncilor în titluri de valoare (certificatele BNM și valorile mobiliare de stat) au crescut de 2,2 ori, constituind 15,3 la sută din volumul total al activelor. Celelalte active care constituie 37 la sută din volumul total băncile le dețin în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar ș.a.

Potrivit datelor BNM, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în volumul total al creditelor a crescut în 2016 cu 6,4 puncte procentuale, constituind pe sector 16,3 la sută la sfîrșitul lunii decembrie 2016. Indicele variază de la o bancă la alta, iar cea mai mare valoare a acestuia a atins 33,8 la sută.

Cea mai mare dinamică a creditelor neperformante a fost înregistrată la băncile care se află sub supraveghere intensă (specială), inclusiv în urma cerințelor emise de Banca Națională a Moldovei privind reclasificarea creditelor, pornind de la abordarea prudențială aplicată de BNM. Majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate pînă la instituirea de către Banca Națională a Moldovei a supravegherii intensive (speciale). BNM a reamintit că, potrivit Regulamentului cu privire la expunerile mari, expunerea netă asumată de o bancă în fața unei persoane sau unui grup de persoane acționînd în comun nu trebuie să depășească 15 la sută din capitalul normativ total al băncii.

Se menționează că, grație eforturilor depuse de BNM, „Moldindconbank” a întreprins un șir de măsuri pentru remedierea situației și la finele anului 2016 a executat prevederile acestui Regulament. Totodată, potrivit unui plan de măsuri prezentat de BC „Victoriabank”, banca va întreprinde măsuri necesare pentru a se încadra în limitele maxim admisibile ale riscurilor de concentrare a expunerilor mari ale băncii pînă la finele lunii februarie 2017.

BNM a specificat că nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. În același timp, în vederea evitării riscului insuficienței capitalului pentru acoperirea potențialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor, BNM a solicitat băncilor revizuirea politicilor și strategiilor în vederea monitorizării și gestionării eficiente a nivelului creditelor neperformante și fortificării capitalului. În prezent aceste politici/strategii remise pe adresa BNM se află în proces de examinare.

Potrivit datelor BNM, media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 30,3 la sută, limita pentru fiecare bancă fiind de cel puțin 16 la sută, înregistrînd o creștere de 4 puncte procentuale comparativ cu finele anului precedent. La sfîrșitul lunii decembrie 2016 toate băncile din Moldova au avut un indicator al suficienței capitalului ponderat corespunzător (peste 16 la sută), acesta variind între 22,6 la sută și 121,3 la sută.

BNM menționează că la finele anului 2016 capitalul de gradul I a constituit 9,4 miliarde de lei și pe parcursul anului a înregistrat o creștere de 0,4 miliarde de lei sau 4,8 la sută . Creșterea capitalului de gradul I a fost generată în principal de obținerea unui profit net în valoare de 1,5 miliarde de lei. Totodată, mărimea capitalului a fost influențată negativ de reclasificarea creditelor, în special de majorarea provizioanelor cu 41,7 la sută sau 723 de milioane de lei.

Luînd în considerație faptul că capitalul reprezintă sursa principală de acoperire a pierderilor survenite în cazul materializării riscurilor, Banca Națională anterior a solicitat băncilor adoptarea unei politici mai prudente și conservative referitoare la distribuirea dividendelor.

Astfel, în scopul consolidării capitalului băncilor, Banca Națională a inițiat unele modificări la Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, ce țin nemijlocit de redirecționarea profitului înregistrat în anii precedenți exclusiv pentru majorarea capitalului.

De menționat că doar băncile bine capitalizate sînt capabile să absoarbă toate riscurile ce pot surveni/materializa și participa activ la finanțarea întregii economii.

În 2016 profitul net al sectorului bancar al Moldovei a însumat 1,5 miliarde de lei, majorîndu-se cu 28,2 la sută față de anul 2015. Creșterea indicatorului a fost condiționată în mare parte de majorarea veniturilor din dobînzi cu 13,9 la sută, pe cînd veniturile neaferente dobînzilor s-au micșorat cu 9,5 la sută.

Potrivit datelor BNM, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la finele anului 2016 au constituit 2 la sută şi, respectiv, 11,9 la sută, majorîndu-se timp de un an cu 0,3 şi, respectiv, 1,8 puncte procentuale. Băncile au menținut indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung în sistemul bancar al Moldovei la finele anului 2016 a constituit 0,6, fiind la nivelul I maxim admisibil, menținîndu-se practic la nivelul anului precedent.

Lichiditatea curentă pe sector s-a majorat cu 7,5 puncte procentuale, constituind 49,2 la sută, nivelul minim fiind de 20 la sută. Cea mai mare creștere în structura activelor lichide pe parcursul anului 2016 a fost înregistrată la valorile mobiliare lichide, cu 129,8 la sută.

Potrivit datelor BNM, soldul depozitelor la finele lunii decembrie 2016 a constituit 54,8 miliarde de lei, crescînd timp de un an cu 9,2 la sută. Totodată, depozitele persoanelor fizice au constituit 68,8 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 31 la sută, depozitele băncilor – 0,4 la sută. Cel mai mare impact asupra majorării depozitelor au avut-o depozitele persoanelor fizice care au crescut cu 2,7 miliarde de lei sau cu 7,6 la sută, ceea ce denotă menținerea credibilității sectorului bancar autohton. Soldul depozitelor persoanelor juridice a crescut cu 2 miliarde de lei sau cu 13,2 la sută.


0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum veți proceda în cazul referendumului republican privind integrarea europeană a R. Moldova?
CAII MOLDOVENEȘTI, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL!Сандуляк Владислав