Top 10 amenzi introduse în 2016

Top 10 amenzi introduse în 2016
Victor Surugiu
 
 
Pentru ignorarea regulilor de control al întreprinzătorilor
 
La finele lunii octombrie au intrat în vigoare modificările la Codul contravențional, menite să protejeze businessul local de presiunile excesive din partea persoanelor cu funcții de răspundere a organelor de control. Se pedepsesc cu amenzi controalele inopinate nemotivate, devierile de la procedură, încălcarea regulilor de introducere a informației în Registrul de stat al controalelor, neprezentarea procesului verbal antreprenorului care este verificat.
 
În cele mai multe cazuri plafonul maxim al amenzii constituie 150 de unități convenționale (mai departe – u.c.; 1 u.c. = 50 de lei). În cazul prescripției nejustificate a restricțiilor sau prelungirii duratei controlului cu încălcarea termenelor prevăzute de lege, mărimea sancțiunilor crește pînă la 500 u.c.
 
Totodată, controlorilor li s-a interzis să extindă granițele verificării asupra obiectelor ce nu sînt legate cu circumstanțele contravenției. Această regulă se referă, în primul rînd, la clădirile și locurile unde întreprinzătorii se ocupă cu activitatea comercială sau își păstrează averea.
 
Potrivit modificărilor, obiectele și documentele depistate se examinează pe loc, iar rezultatele sînt înscrise în procesul verbal. Confiscarea probelor este permisă în cazurile în care nu există posibilitatea de a face copii, de a fotografia sau de a obține mostre ale obiectelor purtătoare de informație. În acest scop, obiectele și documentele se sigilează și se semnează, iar desigilarea lor are loc doar în prezența întreprinzătorului sau a reprezentantului acestuia.
 
Pentru acțiuni violente și urmărire
 
Un articol aparte, ce stabilește pedepsele pentru acțiunile de urmărire, a apărut în Codul contravențional în septembrie. Sancțiunile sînt impuse în cazul persecutării sistematice a persoanei ce trezește îngrijorare, frică pentru securitatea personală sau siguranța rudelor, determinînd schimbarea modului de viață. Contravenția se săvîrșește prin urmărirea persoanei, tentativa de a stabili un contact cu ea cu ajutorul oricăror mijloace sau prin intermediul terțelor persoane.
 
Persecutarea este pedepsită cu o amendă în mărime de la 50 pînă la 100 u.c. În calitate de alternativă este aplicată munca neremunerată în folosul societății pe un termen de pînă la 40 de ore sau arestarea pentru 10-15 zile. Dacă contravenientul se eschivează de la îndeplinirea măsurilor de prescripție, el riscă amendă de 100-150 u.c. sau arest pe un termen de la 3 pînă la 10 zile.
 
Un alt articol nou prevede pedeapsa pentru violență sau alte acțiuni violente săvîrșite de un membru al familiei față de alt membru al familiei. Contravenientul nu va scăpa doar cu amendă chiar și pentru leziuni corporale minore, iar cazul nu va ajunge sub acțiunea Codului penal. Acesta riscă muncă neremunerată în folosul societății pe un termen de pînă la 60 de ore sau arest pe o perioadă de la 7 pînă la 15 zile.
 
Pentru discriminare la angajarea în cîmpul muncii
 
Pentru angajatori au fost introduse amenzi solide pentru încălcarea legislației privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Drept motiv ar putea servi eschivarea sau refuzul de a încheia un contract de muncă cu o asemenea persoană, ce are recomandări pentru angajare din partea instituției abilitate. Sînt pedepsiți și conducătorii care nu doresc să distribuie sau să creeze locuri de muncă pentru cei care au pierdut parțial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau a obținut o maladie profesională la un angajator.
 
Dacă întreprinderea în statele de personal are peste 20 de locuri de muncă, dar se eschivează de la angajarea persoanelor cu dizabilități în număr de cel puțin 5% din numărul total al angajaților, atunci aceasta riscă amendă. Sînt pedepsite și alte încălcări, inclusiv nerespectarea normelor privind amenajarea și organizarea rațională a locului de muncă. Valoarea maximă a amenzilor pentru angajatori variază de la 350 pînă la 500 u.c.

Pentru lipsa accesului la clădiri și transport
 
Totodată, în 2016 au fost introduse pedepse pentru încălcarea legislației privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la clădiri și încăperi, inclusiv locative, precum și la transportul public. În ultimul caz este vorba atît de transportul auto, cît și de mijloacele de transport electric, aerian, fluvial și feroviar.
 
Dacă accesul nu este asigurat, amenda pentru cetățenii vinovați constituie de la 100 pînă la 150 u.c., pentru persoanele cu funcții de răspundere – de la 300 pînă la 350 u.c., pentru persoanele juridice – de la 350 pînă la 400 u.c. Amenzile în mărime de pînă la 350 u.c. sînt aplicate pentru încălcarea regulii de oferire pentru aceste persoane a parcării gratuite pentru transportul auto pentru 4% din numărul total de locuri în parcările de lîngă clădirile de uz comun, dar nu mai puțin de două locuri.
 
Separat a fost stabilită pedeapsa pentru încălcarea normelor de construcție, reparație și reconstrucția autostrăzilor, stațiilor, trecerilor, mijloacelor de reglementare a circulației rutiere, a trecerilor și podurilor pietonale. Dacă întreprinderea nu a asigurat accesul persoanelor cu dizabilități, mărimea amenzii constituie de la 350 pînă la 400 de u.c. Pentru persoanele fizice amenda este de 100-150 u.c.
 
Se pedepsește și neasigurarea persoanelor cu deficiențe de auz cu serviciile traducătorului în limbajul mimico-gestual în cadrul comunicării cu organele puterii. În acest caz, amenzile pentru funcționari constituie de la 100 pînă la 300 u.c.
 
Pentru încălcările administrațiilor locale
 
La sfîrșitul lunii octombrie au fost extinse posibilitățile de tragere la răspundere administrativă a reprezentanților autorităților locale. Pedeapsa se aplică pentru aprobarea actelor normative fără consultări publice (pînă la 20 u.c.), împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local (pînă la 100 u.c.), nerespectarea regulilor de introducere a informației în Registrul de stat al actelor locale (pînă la 20 u.c.), includerea în registru a unui text eronat al unui document (pînă la 100 u.c.)
 
Procesele verbale privind încălcările din partea administrațiilor locale pot fi întocmite de șefii birourilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. Decizia definitivă privind aplicarea sancțiunilor este lăsată la discreția instanțelor de judecată.
 
Pentru produsele alimentare nerecomandate
 
În august, au intrat în vigoare modificările menite să contribuie la respectarea principiilor alimentației sănătoase a preșcolarilor și școlarilor. În special, au fost introduse restricții suplimentare la comercializarea produselor alimentare nerecomandate, precum și la publicitatea lor și informația de marketing.
 
Apariția unei asemenea producții în instituțiile de învățămînt, în taberele de odihnă și reabilitare a copiilor și adolescenților va conduce la aplicarea amenzii în mărime de pînă la 150 u.c. pentru persoanele juridice și pînă la 20 u.e. pentru persoanele fizice. Contravenientul, de asemenea, poate fi privat de dreptul de a ocupa o anumită funcție pe un termen de pînă la 1 an.
 
Totodată, au fost introduse sancțiuni administrative pentru publicitatea cu implicarea persoanelor ce nu au atins vîrsta de 18 ani, în scopul promovării produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și școlarilor. Asemenea acțiuni se pedepsesc cu aplicarea amenzii în mărime de 30-150 u.c. pentru cetățeni, 200-400 u.c. pentru persoane cu funcții de răspundere și 400-500 u.c. pentru persoanele juridice.
 
Pentru încălcările în domeniul integrității
 
Pe 1 august a intrat în vigoare pachetul modificărilor și completărilor anticorupție la Codul contravențional. Termenul de prescripție de tragere la răspundere administrativă a fost majorat de la 3 pînă la 12 luni. Legislatorii, de asemenea, au precizat și înăsprit sancțiunile pentru nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese al angajaților organizațiilor publice. Plafonul amenzilor a crescut pînă la 300-400 u.c.
 
Totodată, au fost introduse sancțiuni pentru încălcarea regimului juridic al restricțiilor pentru angajații publici sau ale persoanelor cu funcții de demnitate publică. Mărimea amenzilor în acest caz variază de la 200 pînă la 300 u.c. pentru funcționari și de la 300 pînă la 400 u.c. pentru persoanele juridice.
 
Încălcarea regulilor de declarare a averii și a intereselor personale este pedepsită cu amenzi de la 100 u.c. în cazul depunerii întîrziate a declarației sau pînă la 150 u.c. în cazul nedepunerii ei. Sancțiuni similare se aplică în cazul refuzului de a oferi informații privind averea și veniturile membrilor familiei sau a concubinilor.
 
Examinarea dosarelor privind aceste încălcări, precum și stabilirea pedepselor sînt de competența inspectorilor Autorității Naționale de Integritate. Dacă drept contravenienți figurează conducătorii acestei autorități, atunci în rolul de organ constatator intervine Consiliul de Integritate. Procesele verbale perfectate în toate cazurile sînt transmise spre examinare instanței de judecată.
 
Pentru prezentarea întîrziată a rapoartelor fiscale
 
Codul contravențional a fost completat cu articolul 301/1 privind răspunderea pentru nerespectarea modului de prezentare de către contribuabili a rapoartelor fiscale. Sancțiunile pentru neprezentarea rapoartelor fiscale în termenele prevăzute de lege au intrat în vigoare pe 1 iulie. Conducătorii întreprinderii contraveniente riscă amenzi administrative în mărime de la 10 pînă la 20 u.c.
 
Pentru debarcarea din mers și trecerea în locuri interzise
 
În iulie au intrat în vigoare noile sancțiuni pentru încălcarea regulilor de comportament al pasagerilor și șoferilor mijloacelor de transport. Astfel, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor din mers, călătoria pe scări, pe acoperișurile vagoanelor, călătoria arbitrară cu trenul marfar se pedepsesc cu amenzi de pînă la 15 u.c. O altă variantă a tragerii la răspundere este munca neremunerată în folosul societății timp de 40 de ore.
 
Totodată, a fost înăsprită pedeapsa pentru aruncarea gunoiului și altor obiecte prin fereastra sau prin ușa mijlocului de transport, a vagoanelor și peste bordul navei. În asemenea situație, mărimea amenzii este de la 30 pînă la 50 de u.c., iar termenul muncii neremunerate în folosul comunității este de 40-60 u.c.
 
Pentru ascunderea informației și neacordarea ajutorului turistului
 
În Codul contravențional a apărut articolul 344/1, îndreptat spre instaurarea ordinii în domeniul turistic. El introduce răspunderea pentru încălcarea legislației privind contractele timeshare, contractele de furnizare a produselor turistice de lungă durată, contractelor de intermediere la procurarea produselor turistice și a contractelor de intermediere cu participarea în sistemul de schimb.
 
Sancțiunile se aplică în cazul neprezentării sau prezentării incomplete a informației contractuale pentru toate tipurile de contracte, neincluderea în ele a datelor standarde obligatorii, precum și în cazul necomunicării clientului despre dreptul de reziliere, termenul și condițiile de executare, inclusiv a informației despre interzicerea plăților în avans.
 
În mod separat este evidențiată încălcarea cerințelor privind contractele de deservire turistică, inclusiv ascunderea informației preliminare la încheierea contractului și neacordarea asistenței urgente turistului care a ajuns într-o situație dificilă. În toate cazurile, mărimea amenzii pentru cetățeni va constitui 25 u.c., pentru funcționari – pînă la 75 u.c., pentru persoane juridice – pînă la 150 u.c.
 
Contravențiile în domeniul turismului sînt stabilite și examinate de Agenția Turismului. Competențe în acest domeniu au directorul general al instituției, adjunctul lui și controlorii-revizori.
 
Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load