Administratorii de conținut în afara legii

Audio
Administratorii de conținut în afara legii

Din 1 ianuarie,2015 în Republica Moldova  este utilizat un nou clasificator al profesiilor, funcțiilor și ocupațiilor.

Varianta precedentă a documentului fusese elaborată încă în a. 1997 și era depășită, dat fiind că unele profesii au dispărut,  iar dezvoltarea rapidă a progresului tehnico-științific a dus la apariția unui mare număr de titluri și denumiri noi ale funcțiilor și ocupațiilor. Dar chiar dacă o treime din clasificator  a fost actualizată, și azi există numeroase  reclamații privind imperfecțiunea lui și  procesul dificil de completare . 

Unele profesii sînt importante, altele – nu-s necesare 

Înainte de intrarea în vigoare a noului Clasificator  al ocupațiilor din RM, demnitarii Ministerului muncii, protecției sociale și familiei pe atunci,  explicau scopul elaborării lui. S-a dovedit, că scopul era ca autoritățile de toate nivelurile, precum și agenții economici, să folosească corect  denumirile profesiilor, dat fiind că existau divergențe în unele denumiri  traduse incorect din limba rusă. În plus, clasificatorul   este necesar în domeniul ocupării forței de muncă – pentru analizarea și prognozarea indicatorilor; în relațiile de muncă - la soluționarea problemelor apărute, precum și în efectuarea sondajelor și a recensămîntului general al populației.  

Clasificatorul renovat include cca 5800 denumiri de profesii și funcții,  dintre care cam 1750 noi:  merchandiser (reprezentantul unei companii, care are misiunea de a promova marfa acesteia), dezvoltator web, specialist în domeniul businessului electronic, a guvernării electronice , programator-animator, programator de jocuri pe calculator, arhitect de aplicații, apelant al brigăzilor  de locomotive și trenuri, lucrător la sapan, încărcător-descărcător, arbitru pentru testarea cailor de  rasă, ofițer de creditare,  specialist în linoleumuri și altele. 860 de profesii și funcții au fost excluse din  listă ca fiind învechite. Nu mai există funcția de inginer adjunct, inginer-tehnolog pentru cimentarea  sondelor, aerofotogeodezist, au dispărut toate profesiile ce țin de navigația maritimă, etc.  

În căutarea unei funcții

În ianuarie vor fi patru ani de la intrarea în vigoare a noului clasificator.  Dar șefii de cadre de la unele întreprinderi  și instituții  regretă că  nu pot găsi în această listă un număr impunător de profesii noi,  din care cauză nu știu cum să-i numească pe angajați.  

Potrivit lui Anatol D., șef de cadre la o companie importantă din sfera mass-media,  care ne-a solicitat anonimatul,  nu toate funcțiile existente în instituția sa reieșind din specialitățile  tot mai solicitate în domeniul  jurnalismului online, pot fi găsite în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova . 

- Spre exemplu, în clasificator nu există funcția administratorului de conținut – specialistul care gestionează conținutul site-ului, răspunde de  completarea lui cu informație, - exemplifică interlocutorul  Noi.md. – Această specialitate este recunoscută la nivel mondial, figurează  în contractele de muncă ale companiilor din diferite țări.  O altă profesie  – SMM-manager (social media manager) – specialistul care gestionează conturile pe rețelele de socializare.  Deoarece în prezent pe rețelele de socializare au conturi nu  numai persoanele fizice, dar și corporații mari, firește că cineva trebuie să le gestioneze: să încarce materialele, să modereze forurile, etc. 

Anatol spune că ei nu au dreptul să folosească denumirile acestor funcții la încheierea contractelor de muncă  cu angajații care vor munci în aceste direcții de activitate. 

- Reieșind din hotărîrea guvernului  toți angajatorii, indiferent de forma de proprietate, la denumirea funcțiilor au obligația să le folosească pe cele din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova,   - menționează Anatol D. – Acest document conține lista denumirilor, precum și grupurile de coduri folosite la codificarea profesiilor  derivate.  Dacă noi vom   include în contractele de muncă ale instituției noastre ocupațiile de care avem nevoie, ele vor fi ilegale.  Orice control le va clasifica drept încălcare a legislației muncii, ceea ce  implică răspundere administrativă.  

Nu  mai încălcați   

O confirmă și Dumitru Stăvilă, șeful Inspecției de stat a muncii, care are obligația să controleze  cum este folosit Clasificatorul ocupațiilor din RM.  Potrivit lui,  dacă în cadrul controalelor efectuate inspectorii instituției  pe care o conduce constată  necorespunderea  denumirii funcțiilor cu cele specificate în clasificator, ei fixează aceste încălcări, împreună cu alte încălcări administrative, în procese verbale pe care apoi le trimit în instanțele de judecată.  

Amenzile se aplică în conformitate cu p. 1. art. 56 din Codul contravențional al RM, care stabilește că «Utilizarea de către funcționari, în timpul pregătirii documentelor oficiale, a denumirilor de profesii  sau funcții care nu corespund  Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova , se pedepsește cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale ». Reieșind din faptul, că la moment 1 u.c.= 50 lei, mărimea amenzii poate varia între  300 și 1500 lei.

- Angajatorii mă întreabă: ce ne facem, dacă în Clasificator nu există această profesie? – explică pentru Noi.md   Dumitru Stăvilă. – Întotdeauna, în timp ce consult angajatorii, eu le explic, că în caz  că în Clasificator lipsește denumirea mot-a-mot  a profesiei, ei oricum au obligația să respecte legea în vigoare, de aceea trebuie să găsească în listă cea mai potrivită denumire pentru a angaja persoane.  Căci contează nu denumirea ocupației, ci obligațiile de serviciu stipulate în contractul de muncă și  pe care orice angajat este obligat  să le îndeplinească la locul său de muncă.  După care, dacă este strict necesară anume această denumire a profesiei,  prin instituția-angajator   poate fi făcută o adresare Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale, pentru a o adăuga în clasificator în baza unui ordin al departamentului de stat respectiv. Unde mai pui, că din a. 2019 nu vom mai folosi carnetele de muncă și atunci denumirea corectă a funcțiilor va fi deosebit de actuală. Pentru că codurile ocupațiilor vor figura în  contractele individuale de muncă și în documentele respective, prezentate CNAS. 

O procedură apăsătoare

Informația privind revizuirea ocupațiilor, expusă de șeful Inspecției de stat  a muncii, se conține în capitolul 6 al Clasificatorului ocupațiilor din RM. Tot el stipulează, că utilizatorii, la depunerea solicitării de adăugare a unor funcții sau specialități în listă, trebuie să anexeze și informații suplimentare.  Unu - să prezinte o notă explicativă, în care să indice în limbile moldovenească și rusă denumirea ocupației, propuse spre a fi inclusă în Clasificator; codul grupului de bază, din care aceasta trebuie să facă parte; codul genului de activitate economică a Clasificatorului genurilor de activitate economică din Moldova;  cercetări și analize efectuate pe piața muncii de către agenții economici interesați ,  care confirmă necesitatea includerii ocupației date în lista profesiilor.  Doi – va trebui prezentată o descriere a ocupației, care trebuie să includă: cercul de obligații și gradul de responsabilitate; echipamentele și instrumentele de muncă folosite; regimul de muncă; mediul de activitate; situațiile de risc; cerințele față de îndeplinirea obligațiilor, precum și cele ce țin de gradul de instruire profesională; nivelul necesar al studiilor și o mostră a actului de calificare pentru dreptul de a practica această ocupație; specializarea obținută în conformitate cu actul de calificare reieșind din legislația în vigoare; formele de remunerare a muncii; dinamica ocupației pe piața muncii; ocupațiile înrudite din clasificator.  Trei -  demersul ministerului care reglementează activitățile din domeniul dat sau, după caz, a asociației patronatului respectiv, din care  reiese acceptarea  actualizării, precum și concluzia Comitetului de sector pentru instruirea profesională în ramură,  și un șir de alte cerințe.    

Cererile de actualizare a Clasificatorului vor fi examinate pe parcursul a trei luni din ziua înregistrării lor la Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale. Rezultatul final ar putea fi ordinul de includere  a completărilor în listă,  dar ar putea fi și un refuz argumentat, așa cum se întîmpă de cele mai multe ori.  

O ocupație inutilă

Anume această procedură lungă și complicată, prevăzută de legislație,  a efectuat-o  Anatol D., care anterior lucra în secția cadre a unei companii din businessul auto, pentru ca în clasificator să fie incluse patru denumiri de ocupații, asupra cărora  partenerul companiei insista să  fie înscrise în contractele de muncă. 

- Eu am o experiență de adresare la Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale privind completarea clasificatorului, - povestește șeful de cadre.  – În conformitate cu toate regulile, am propus ministerului de profil să includă în lista dată niște profesii foarte importante pentru noi, dat fiind că asupra lor s-a convenit cu compania-partener.  Ni s-a propus să căutăm  denumiri care ar dubla ocupațiile existente în clasificator, dar compania noastră privată are obligații față de partenerii străini, care ne livrează automobile.  Noi trebuie să denumim funcțiile așa cum ne-o cer partenerii.  Însă legislația moldovenească nu ne permite să o facem. Demnitarii de la minister nu au dorit să cedeze.  Ne-au răspuns print-o scrisoare detaliată, care conținea multă apă și propunerea de a folosi variantele de profesii din clasificator.  Ulterior s-a dovedit că din cele patru profesii propuse de noi spre a fi incluse în clasificator a fost acceptată doar una.  Iar auditorii  partenerilor noștri, în vizitele lor la noi, ne tot atrăgeau atenția asupra faptului  că noi nu îndeplinim recomandările, ceea ce complica relațiile  noastre cu companionii.  

Nu există o asemenea statistică

Jurnalistul Noi.md a încercat să afle de la D.Stăvilă, șeful Inspecției de stat a muncii,  numărul întreprinderilor  amendate pentru necorespunderea denumirilor de profesii cu cele indicate în clasificator.  Am înțeles, că o asemenea statistică nu există.   

- Dat fiind că nu avem o bază electronică de procesare a datelor,  nu dispunem de această cifră, - s-a arătat necăjit D.Stăvilă. – Dar știu exact că au fost asemenea cazuri în practică. Aceste date e greu să le calculezi, deoarece ca regulă în procesul verbal figurează mai multe încălcări depistate în timpul controlului. Să le cauți în numărul enorm de procese verbale privind infracțiunile administrative este imposibil.   

La ce bun aceste complicații?

În comentariul pentru Noi.md  directorul executiv al Confederației naționale a patronatelor din Moldova Vladislav Kaminschi a menționat că  înainte de adoptarea noului Clasificator al ocupațiilor din RM mulți angajatori, în special din domeniul construcțiilor,  au reclamat lipsa unor anumite profesii de care aveau nevoie companiile lor.  Dumnealui și-a amintit că în listă nu exista, spre exemplu, ocupația  stivator de panouri , instalator al ferestrelor din polipropilenă și altele.  

- Acum acestea și alte profesii există în noua variantă  a clasificatorului, - menționează V.Kaminschi.-  În ultimul timp patronatul nu a mai primit asemenea reclamații de la angajatori.  Unica noastră doleanță la moment este ca acest document să fie mai deschis, pentru ca la necesitate el să poată fi completat sau modificat fără prea multe complicații și așteptări îndelungate.  Astăzi, pentru a introduce careva modificări, este nevoie de o hotărîre de guvern.  Însă ar trebui elaborat un mecanism,  care ar permite simplificarea  procesului de revizuire a Clasificatorului ocupațiilor . Ca variantă, angajatorului i-ar putea fi transmisă prerogativa de a utiliza denumirea profesiei necesare lui, dacă în lista dată aceasta nu există, după care să meargă la minister cu propunerea de a introduce modificările sau completările respective.  

Futurologii prognozează că, grație dezvoltării tehnologiilor avansate, în lume an de an vor apare noi și noi profesii.  Inclusiv unele exotice, cum ar fi «psiholog robotizat», «ghid cosmic», «designer al mediului virtual» etc. Așa sau altfel, de aceasta va trebui să țină cont chiar și cel mai strict clasificator.  Dar să sperăm, că  și atunci omul va avea ”legătură” cu natura, și deci nu vor dispare  și vor fi la fel de solicitate așa profesii ca  «agronom», «designer de peisaj», «biolog-botanic», «selecționer al plantelor », «tehnician forestier» și multe altele.

Lidia Ceban

 

 

 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load