COVID-19 în MOLDOVA

Viața de zi cu zi. Vor reuși oare partidele de la guvernare să efectueze reforme sociale de proporții?

Viața de zi cu zi. Vor reuși oare partidele de la guvernare să efectueze reforme sociale de proporții?

Acordul politic privind scopurile tranzitorii ale guvernului, președinției și parlamentului, încheiat la 16 septembrie de PSRM și blocul ACUM, conține și un bloc social suficient de vast. Dacă cel puțin o parte din reformele anunțate vor fi făcute, societatea moldovenească ar putea avea parte de numeroase schimbări spre bine. Adevărul e că nicăieri nu se vorbește despre termenele preconizate pentru înfăptuirea acestor măsuri.

Ocrotirea sănătății, munca și protecția socială

În document, sarcinile în sfera ocrotirii sănătății, muncii, protecției sociale, educației, culturii, științei, tineretului și sportului au fost expuse în blocuri aparte. Dat fiind că politica socială este foarte importantă în dezvoltarea societății, ne vom opri detaliat asupra sarcinilor fiecărei direcții de activitate.


În sfera sănătății se preconizează: elaborarea Legii medicamentului reieșind din legislația europeană, așa cum prevede Acordul de asociere RM-UE, ajustarea Legii privind sănătatea mintală la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități (2010) și la Declarația Europeană privind sănătatea copiilor și tinerilor cu dezabilități intelectuale și a familiilor lor; adoptarea Legii privind ocrotirea sănătății într-o nouă redacție; actualizarea legilor privind drepturile pacienților și practica medicală; modificarea legislației care prevede sporirea indemnizațiilor pentru tinerii specialiști absolvenți ai sistemului medical.

Este prevăzut și un șir de îmbunătățiri în domeniul muncii. Se preconizează modificarea Codului muncii în scopul echilibrării relațiilor angajat-angajator (pe de o parte, aceasta va asigura o protecție mai eficientă a angajatorilor în cazul concedierii unui salariat, pe de alta – va proteja persoanele angajate de posibilele abuzuri din partea angajatorului); stabilirii unor măsuri intermediare în cazul unor dezbateri judiciare și pentru a evita unele litigii destul de frecvente astăzi, pentru care statul cheltuiește resurse enorme. Este prevăzută și reglementarea activității agențiilor private de ocupare a forței de muncă, pentru reducerea migrației ilegale în scopul găsirii unui loc de muncă și angajării.

În domeniul protecției sociale se preconizează revizuirea conceptului de ajutor social pentru îmbunătățirea integrării beneficiarilor lui în activitatea de muncă, va fi analizată și posibilitatea de sporire a înmulțitorului venitului minim garantat lunar. În lista priorităților figurează și legea privind indexarea pensiilor de două ori pe an, elaborată la inițiativa președintelui și deja adoptată de parlament. Ne așteaptă și reforma Consiliului național pentru instituirea handicapului și a capacității limitate de muncă, revizuirea bazei normative privind stabilirea dezabilității, îmbunătățirea serviciului asistență pentru persoanele cu dezabilitate severă, care au nevoie de îngrijire și susținere.

Coaliția majoritară mai promite și recalcularea automată anuală a pensiilor persoanelor care continuă activitatea de muncă după ieșirea la odihna binemeritată; limitarea cotizațiilor de asigurări sociale plătite de angajați și indexarea regresivă a pensiilor foarte mari; revizuirea condițiilor de pensionare a judecătorilor și militarilor în scopul ajustării lor la sistemul național de pensii.

Se planifică și actualizarea și completarea legislației care reglementează venitul minim lunar garantat de stat.

Va fi modificată și Legea privind veteranii. Va fi revizuit cadrul legal în domeniul adopției pentru a asigura luarea operativă a deciziilor, sprijinul social pentru părinții adoptivi în perioada transmiterii copilului, precum și combaterea corupției în procesul adopției. Un șir de acte legislative au fost modificate și completate în scopul reprezentării legale a intereselor și drepturilor copilului, a tutelei și a responsabilității juridice în vederea educării și îngrijirii copilului (spre exemplu, în cazul copiilor ai căror părinți au plecat la muncă peste hotare). Legislația națională va fi ajustată la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Mai este preconizată elaborarea și adoptarea cadrului legal pentru implementarea Convenției de la Haga privind aspectele de drept civil ale răpirii internaționale a copiilor din 25.10.1980, modificarea cadrului legal care prevede prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în domeniul muncii și în sistemul educațional.

Cinci în unu: educație, cultură, știință, tineret și sport

Compartimentul ”Educație, cultură, știință, tineret și sport”, care întrunește concomitent cinci domenii, la fel conține numeroase sarcini. Este aici și sporirea gradului de securitate la locul de muncă pentru angajații sistemului educațional prin modificarea cadrului de drept (Codurile Penal și Administrativ ale RM, protecția angajaților instituțiilor de învățămînt de acțiunile huliganice).

O atenție deosebită se acordă asigurării calității în învățămîntul superior și în știință. Au fost preconizate măsurile necesare pentru utilizarea mai eficientă a resurselor financiare predestinate învățămîntului superior și sporirii calității lui. Aceste măsuri presupun:

- implementarea Metodologiei de finanțare a instituțiilor de învățămînt superior conform unei formule echitabile, corecte, care va motiva nu doar predarea și studierea, dar și perfecționarea academică;

- reconfigurarea rețelei instituțiilor de învățămînt superior (comasarea benevolă prin fuziune, absorbție, deschiderea sucursalelor) și stimularea relațiilor de parteneriat între universități;

- asigurarea unei interacțiuni între studiile superioare și cercetările științifice, stimularea cercetărilor comune a universităților și instituțiilor de cercetare prin finanțarea unor proiecte comune, încurajarea asocierii benevole în scopul reconfigurării rețelei instituțiilor publice de drept în domeniul cercetării și inovațiilor.

Partidele din coaliție intenționează să sporească influența rezultatelor activității științifice și inovatoare asupra mediului de afaceri și societate în întregime. Unu – pentru identificarea nișelor de specializare inteligentă în Republica Moldova, pentru promovarea cercetării bazate pe cele mai bune practici în domeniile strategice. Doi – pentru sporirea numărului tinerilor atrași în proiectele inovaționale și de cercetare. Trei – pentru evaluarea și identificarea necesităților reale în vederea îmbunătățirii infrastructurii naționale în domeniul cercetării.

Majoritatea parlamentară va continua să mizeze pe studiile profesional-tehnice. În acest scop, sistemul de studiere profesional-tehnică va fi ajustat la necesitățile pieței muncii și realitățile demografice ale RM, prin reorganizarea rețelei instituțiilor de învățămînt și consolidarea educației duale, inclusiv adoptarea Legii privind ucenicia.

Pentru absolvenții gimnaziilor, care au părăsit sistemul educației, dar nu au găsit un loc de muncă pe piața muncii este preconizată crearea unui sistem de susținere (de genul ”a doua șansă”).

În opinia majorității parlamentare de coaliție, a sosit timpul amendamentelor la Codul educației, intrat în vigoare în 2014. Se propune o formulă unică de finanțare a instituțiilor de învățămînt timpuriu, care au nevoie de transparență în finanțare și de o eficiență mai mare în activitate. Se propune introducerea noțiunii ”instituție de circumscripție” și unirea continuă a rețelei învățămîntului primar și mediu (etapele 1 și 2) reieșind din realitățile demografice, cu condiția accesului garantat la studii de calitate pentru fiecare copil. În condițiile restructurării învățămîntului liceal, care presupune asigurarea unei rețele funcționale și eficiente de instituții în fiecare regiune, se presupune aplicarea unui plan-cadru flexibil și posibilitatea ca liceenii să aleagă de sine stătător disciplinele pentru studiere.

În domeniul culturii au fost specificate trei sarcini de bază și anume:1) elaborarea și adoptarea Legii privind monumentele istorice și pentru a le proteja – reprimarea actelor de distrugere intenționată a acestora și pedepsește pentru comiterea lor; 2) modificarea Legii privind monumentele instalate în locuri publice, pentru a asigura selectarea prin concurs a autorilor monumentelor publice și asigurarea calității și a valorii lor culturale; 3) asigurarea activității eficiente a instituțiilor teatrale și artistice, prin stabilirea unui mecanism de finanțare în baza rezultatelor obținute, transparentizarea procesului de angajare a directorilor în bază de concurs și introducerea unor categorii, pentru instituții, prin modificarea Legii privind teatrele,circurile și organizațiile concertistice.

În puține puncte, documentul reflectă două direcții – tineret și sport. Pentru perfecționarea celor planificate, se preconizează crearea Agenției naționale de dezvoltare a programelor și activității tinerilor și adoptarea planului național de stagii pentru tineret. În domeniul sportului este plănuită elaborarea și aprobarea Planului național de acțiuni de susținere a sportului în masă, școlar și profesionist.

”Să nu ascultăm sfătuitorii de peste ocean!”

Politologul și istoricul Boris Șapovalov a menționat în comentariul pentru Noi.md, că blocul social al sarcinilor acordului de coaliție dintre PSRM și ACUM este cel mai important pentru cetățenii țării, dat fiind că el include probleme vitale din sfere importante ca sănătatea, educația, cultura, știința și sportul, problemele politicii pentru tineret, muncă și protecție socială. Toate sînt urgente și importante, deoarece multe probleme s-au acumulat cu anii, iar oamenii simpli apreciază eficiența oricărei guvernări anume reieșind din soluționarea problemelor sociale vitale. Pe un angajat îl interesează mărimea și garantarea unui salariu decent, pe un pensionar – pensia și indexarea ei echitabilă. Grija statului pentru sănătatea noastră, pentru studiile copiilor și nepoților noștri este direct proporțională cu aprecierea, pe care alegătorul o acordă activității celor care se află în fruntea statului.

”Bine că actualii parteneri de coaliție parlamentară s-au înțeles să rezolve cele mai importante probleme sociale. În linii mari, programul este realist, iar realizarea lui va avea un efect benefic asupra vieții cetățenilor simpli. Da, era de dorit ca programul să conțină și multe alte chestiuni, dar haideți să fim realiști. Însăși dorința PSRM și ACUM de a face ceva pentru popor în domeniul protecției sociale, este lăudabilă. Dacă această coaliție de guvernare a celor de stînga cu cei de dreapta se va menține și va supraviețui alegerilor parlamentare, noi vom avea șansa reală să vedem realizate multe dintre prevederile programului. Și mai multe șanse vor apărea dacă reforma guvernamentală va avea loc și guvernul va deveni cu adevărat unul de coaliție”, menționează Boris Șapovalov.

Politologul consideră că astăzi guvernul Sandu are un mare neajuns – politizarea în exces, adesea multe probleme se rezolvă nu reieșind din necesitățile economice și interesele cetățenilor, dar de dragul unor parteneri străini și structuri financiare internaționale. Iar aceștia mereu încearcă să facă reformele anume din contul reducerii finanțării programelor sociale.

”Dacă guvernul va urma orbește sfaturilor FMI și a altor consilieri de peste ocean, e puțin probabil ca blocul social al programului să fie realizat. PSRM și președinția au adunat mulți economiști buni, care ar putea aduce folos guvernului anume în sferele economiei, sănătății, protecției sociale a oamenilor. Să sperăm că guvernul Sandu va fi reformatat măcar parțial, că din el vor face parte și socialiștii, că programul de activitate al cabinetului de miniștri va fi revizuit semnificativ anume prin concretizarea blocurilor economic și social. În acest caz putem spera la o îmbunătățire a treburilor în sfera socială”, se arată convins Boris Șapovalov

”Tabloul deplin nu se vede”

În opinia ex-deputatei Ina Șupac, directoarea Institutului de inițiative strategice, majoritatea cetățenilor țării așteaptă de la noua putere sporirea bunăstării, exprimată în majorarea pensiilor, salariilor, garanțiilor sociale.

”Diferența dintre demagogia din emisiunile TV și frigiderul gol deja îi supără pe toți. Probabil, îndeplinirea cestei dorințe a oamenilor este una dintre provocările principale pentru coaliția PSRM– ACUM. Măsurile incluse de noua putere în programul de activitate nu oferă tabloul deplin cum anume vor spori ei această bunăstare. Unele puncte par așa de generale, încît poți doar presupune ce se are în vedere. Spre exemplu, ”adoptarea Legii privind ocrotirea sănătății în redacție nouă”, ”actualizarea Legii privind drepturile pacienților și practica medicală”, ”modificarea Legii privind veteranii” etc. Probabil componentele coaliției încă nu au ajuns la un numitor comun în aceste chestiuni sau nici nu le-au dezbătut la nivelul necesar de calificare”, a menționat Ina Șupac, vorbind pentru Noi.md despre integritatea și calitatea acordului încheiat de coaliția majoritară din parlament.

Directoarea Institutului de inițiative strategice a amintit, că primele 100 zile de guvernare a majorității de coaliție au expirat și a sosit timpul ca aceasta să-și amintească cunoscuta parabolă despre cele trei plicuri.

”Degrabă cetățenii noștri se vor sătura să tot asculte despre moștenirea proastă lăsată de democrați. De aceea guvernarea trebuie să nu tărăgăneze îndeplinirea promisiunilor electorale, căci deschiderea celui de-al treilea plic poate surveni extrem de repede”, a spus Ina Șupac.

”Pe hîrtie e bine, dar în buget?”

Serghei Manastîrlî, directorul Centrului de analiză, cercetare și prognoză ”Balkan-Centre”, a menționat că părțile s-au înțeles să introducă în legislație și în procedura repartizării finanțelor modificările importante și multașteptate. Printre acestea el le-a menționat pe cele care au fost parte a programelor electorale ale Partidului Socialiștilor, partidului ”Acțiune și Solidaritate” și Platformei ”Demnitate și Adevăr” în parlamentarele din februarie curent. Și anume: promisiunea indexării pensiilor de două ori pe an, recalcularea pensiilor acelor persoane care mai muncesc după ieșirea la pensie, indexarea regresivă a pensiilor foarte mari, cum ar fi cele ale judecătorilor etc.

”Multe dintre aceste promisiuni presupun o majorare semnificativă a cheltuielilor bugetare. Chiar dacă pe foaie promisiunile arată foarte bine, există oare în buget bani pentru a le îndeplini? Cel puțin, în bugetul pentru anul viitor trebuie să fie prevăzute resurse financiare care permit aceste schimbări majore. O altă parte a reformelor presupuse de acordul de coaliție în sfera socială ține de ajustarea legislației la diverse convenții ale Consiliului Europei și alte acte normative internaționale. În majoritatea cazurilor, aceste modificări nu cer investiții bănești mari și pot fi lesne realizate”, spune Serghei Manastîrlî.

Dar, în același timp, directorul Centrului de analiză, cercetare și prognoză ”Balkan-Centre” consideră că unele puncte ale acordului, care țin de sfera socială, mai degrabă seamănă cu niște doleanțe bune, gen ”reinterpretarea dezvoltării resurselor umane în sfera educației”.

”În spatele unor formulări cam confuze, e complicat să deslușești intenția de a acționa. În acest context, e bine să așteptăm ca autoritățile să înceapă elaborarea proiectelor de legi, să le propună pentru discuții publice, pentru ca să vedem corelația dintre înțelegerea reală a situației în țară și ficțiunea neștiințifică. În linii mari este clar că acordul a fost încheiat în condițiile în care era imposibil să detaliezi fiecare punct și să descrii fiecare paragraf. Așa că autoritățile trebuie să completeze aceste lacune și să purceadă la realizarea celor prevăzute în acord”, menționează expertul.

Lidia Ceban

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load