COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Cum apără noul Cod Civil drepturile consumatorului

Cum apără noul Cod Civil drepturile consumatorului

Anul acesta a fost adoptată noua redacție a Codului Civil (CC), la care s-a lucrat timp de patru ani. Aceasta include peste o mie de articole. Experții găsesc progresiste multe dintre modificările și completările introduse, fapt care va contribui la facilitarea muncii practice și la aplicarea uniformă a legislației. Am vorbit deja despre unele prevederi ale CC actualizat într-o publicație recentă.

Redacția nouă a Codului civil acordă drepturilor consumatorului unul dintre rolurile centrale.

La elaborarea amendamentelor s-a ținut cont de codurile civile ale unui șir de țări, dar și de directivele europene în domeniul dreptului privat și cel al apărării consumatorilor. În actualul CC numeroase chestiuni au fost reglementate mai minuțios, fapt care trebuie să faciliteze viața cetățenilor care adesea se confruntă cu incompetența și rea-voința comercianților autohtoni. Chiar dacă în Moldova adesea aplicarea practică a legilor se face cu rețineri, adoptarea CC renovat asigură consumatorilor mai multe posibilități de apărare a drepturilor lor.


În plus, anterior, legile privind apărarea drepturilor consumatorilor nu țineau cont de multe dintre noutățile care țin de dezvoltarea tehnologiilor.

Noi.md a luat cunoștință de inovațiile din sfera apărării drepturilor consumatorilor, reflectate în legislația civilă. Acestea pot prezenta interes pentru toți cei care fac cumpărături și apelează la serviciile pieței moldovenești, inclusiv în cazul tranzacțiilor efectuate pe internet sau la telefon.

Despre consumatori și profesioniști

În versiunea nouă a CC au fost introduse norme de protejare a drepturilor consumatorilor, obligatorii pentru toți. Reguli comune, de la respectarea cărora nu te poți eschiva. Autorii amendamentelor CC ne îndeamnă să distingem categoriile consumatori și partea lor adversă – așa-numiții profesioniști (anume acest termen este utilizat de ei),scopul cărora este activitatea de antreprenor sau cea profesională, chiar dacă în anumite circumstanțe ei nu urmăresc scopul să obțină profit. Se presupune că cetățeanul nu se află pe post de consumator dacă cealaltă parte nu este pe post de profesionist.

CC nu admite impunerea unor plăți nejustificate pentru consumator. Să zicem, profesioniștilor le este interzis să ceară, pentru folosirea unui anumit mijloc de achitare, comisioane ce depășesc cheltuielile de utilizare a acestui mijloc de plată. Adică, dacă Dvs. achitați marfa sau serviciul cu cardul bancar, antreprenorul nu are dreptul să perceapă o taxă aparte în funcție de tipul acestuia sau de alte criterii. Dar această regulă nu interzice stabilirea unor prețuri diferite pentru același obiect sau serviciu, comercializat prin canale diferite.

Dacă profesionistul folosește linia telefonică pentru a discuta contractul în cauză, consumatorul nu este obligat să achite această discuție plus la tariful de bază. CC interzice utilizarea, în acest scop, a numerelor de telefon la un tarif special. Dar restricția în cauză nu interzice furnizorilor de servicii electronice să calculeze plăți pentru apelurile de acest fel. Adică, pe consumator convorbirea cu un profesionist nu trebuie să-l coste mai mult ca un apel telefonic standard.

Plățile suplimentare

Orice plată suplimentară pentru îndeplinirea obligației contractuale de bază, plus la remunerarea convenită anterior, trebuie să se facă cu acordul exprimat al consumatorului. Consumatorul poate cere rambursarea banilor în cazul în care concluzia despre acordul său a fost făcută în baza unei opțiuni activate automat sau a acceptării condițiilor contractuale - standard. Cu mici excepții, noile reguli se aplică în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, de îndeplinire a lucrărilor, de prestare a serviciilor, inclusiv a serviciului public de livrare a apei și de canalizare, de livrare a gazelor naturale, a energiei electrice și termice, precum și de furnizare a unui conținut digital.

Dacă contractul cu consumatorul a fost încheiat la distanță, iar profesionistul nu-și poate onora obligațiunile, el trebuie să anunțe imediat și să ramburseze banii încasați. Termenul-limită pentru aceasta este de 30 zile, dreptul consumatorului de a folosi toate căile de atac privind neîndeplinirea contractului fiind păstrat.

CC în redacție nouă prevede situațiile în care încheierea unui contract este obligatorie. Fără motive întemeiate, profesionistul nu este în drept să refuze consumatorii și alte persoane care primesc sau utilizează obiectele, lucrările și serviciile în scopuri necomerciale. Cu alte cuvinte, CC obligă profesioniștii să adopte aceeași abordare față de majoritatea clienților și le interzice să le indice ușa. În caz contrar, instanța poate emite o decizie, pe care profesionistul va fi obligat să o respecte.

Veridicitatea informației

Noua redacție a CC obligă profesioniștii să furnizeze consumatorilor doar informații veridice la oferirea obiectelor, lucrărilor, serviciilor, conținutului digital etc. Informația care denaturează sau omite niște circumstanțe importante, necesare consumatorului mediu care urmează să decidă conștient cu privire la încheierea contractului, nu corespunde acestei prevederi. Consumator mediu se consideră persoana informată suficient de bine și atentă, reieșind din factorii sociali, culturali și lingvistici.

Dacă este vorba despre un mesaj comercial, inclusiv publicitate sau marketing, care îi dă consumatorului impresia unor date exhaustive, profesionistul este obligat să includă în mesaj întreaga informație la subiectul dat. În alte cazuri, informația propusă trebuie să conțină caracteristica generală a obiectelor, lucrărilor, serviciilor și a conținutului digital, denumirea și adresa profesionistului, particularitățile achitării, livrării, garanțiile și reclamațiile.

Perioada de prescripție și termenul de executare

Din martie 2019 au devenit invalide Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor și Legea privind condițiile ilegale din contractele încheiate cu consumatorii. Prevederile reglementate de acestea au fost reflectate în noua redacție a CC. Printre altele, în anumite cazuri, Codul admite modificarea termenului de prescripție sau a procedurii de calculare a acestuia, cu condiția că nu vor fi prejudiciate drepturile consumatorului.

În plus, au fost strict reglementate cerințele față de termenul de executare a obligațiilor din contractul cu consumatorul. Dacă acest termen nu a fost stabilit sau nu rezultă din acord, el este de maxim 30 zile de la încheierea lui. În anumite cazuri, consumatorul poate cere executarea anticipată a obligațiunii. Pe de altă parte, consumatorul trebuie să efectueze plata timp de 30 zile după acceptarea facturii sau a cererii de plată. Dacă contractul încă nu a fost îndeplinit, termenul de 30 zile se calculează din momentul executării obligațiunilor. El este și termenul-limită în cazul în care banii primiți de la consumator trebuie rambursați.

Condițiile inechitabile

Noul CC conține noțiunea de ”nulitate protectoare”, care acționează doar în măsura în care este utilă consumatorului. Este vorba despre interdicția de a include în contractele cu consumatorii condiții inechitabile sau care contravin legii. Tranzacțiile cu asemenea prevederi se consideră nule. Pe de altă parte, consumatorilor le pot fi oferite condiții contractuale mai avantajoase, așa prevede legea.

CC al Moldovei consideră inechitabilă orice condiție care nu a fost coordonată individual, dacă contrar bunului simț ea dezavantajează semnificativ consumatorul. Așa este, spre exemplu, restricționarea drepturilor consumatorului, prevăzute de lege, în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale sau impunerea lui să se supună condițiilor de care nu a putut lua cunoștință înainte de încheierea contractului. În total, Codul enumeră zeci de condiții de acest fel și această listă nu este una exhaustivă.

Contractele încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale

Codul evidențiază contractele la distanță, coordonate și perfectate cu utilizarea mijloacelor de comunicare în cadrul unui sistem organizat de comercializare de la distanță a obiectelor sau de prestare a serviciilor. În plus, este introdusă noțiunea de contract încheiat în afara spațiilor comerciale, spre exemplu, în cadrul unei promoții desfășurate dincolo de unitatea de comerț.

Înainte ca oferta acestor contracte să devină obligatorie pentru consumator, acesta trebuie să fie clar informat despre caracteristicile de bază ale obiectelor și serviciilor, costul acestora împreună cu impozitele, taxele și posibilele cheltuieli suplimentare, precum și despre principalele informații despre partea adversă (profesionistul), inclusiv datele de contact și numărul de identificare al acestuia. Consumatorul trebuie să posede informația privind mecanismul de achitare și livrare, termenul de executare a contractului, garanțiile, procedura de examinare a reclamațiilor și alte amănunte.

Dacă datele despre taxele suplimentare sau alte cheltuieli nu au fost aduse la cunoștința consumatorului, el este în drept să nu le achite. Informația este oferită în limba de stat și, la discreția profesionistului, în alte limbi. Să demonstreze respectare cerințelor de informare a consumatorului este sarcina profesionistului.

Aceste reguli se aplică și în cazul contractelor din sfera aprovizionării cu apă și a serviciilor de canalizare, de livrare a gazelor naturale, a energiei electrice și termice, precum și a contractelor de furnizare a conținutului digital fără utilizarea unui suport material.

La perfectarea unei tranzacții în afara spațiului comercial, consumatorului trebuie să-i fie oferit întregul volum de informații în scris sau, cu acordul lui, pe un alt suport de lungă durată – spre exemplu, pe un card flash. Textul trebuie să fie clar, înțeles și lizibil. Un exemplar al contractului semnat sau confirmarea semnării lui îl va deține consumatorul. Cerințe asemănătoare există și în cazul contractelor la distanță. Dacă tranzacția este încheiată în internet, informația- cheie privind achitarea trebuie să fie reflectată în apropiere nemijlocită cu textul de confirmare a comenzii cu utilizarea unor formulări fără echivoc.

În caz că profesionistul îl telefonează pe consumator cu scopul de a încheia un contract la distanță, el trebuie din start să-i ofere acestuia informații despre sine și scopul comercial al apelului. Dacă contractul la distanță este încheiat la telefon, pentru cumpărător el devine obligatoriu numai după semnarea ofertei și expedierea acordului său în scris pe un suport informațional de lungă durată. Conform regulii generale, lipsa unui răspuns al consumatorului și inactivitatea acestuia nu este recunoscută ca încheiere a contractului și nu provoacă responsabilități financiare.

Situația în care executarea obligațiilor are loc fără perfectarea unui contract este apreciată de CC ca un ”cadou necondiționat”. Această regulă nu este aplicată dacă obiectele, lucrările, serviciile, conținutul digital ori altele au fost primite de consumator eronat sau în alte circumstanțe din care rezultă obligațiunea de rambursare care ține de îmbogățirea nejustificată. Adică, dacă pe numele Dvs. ați primit un cadou neașteptat din partea magazinului (să zicem, un produs în scopuri publicitare), acesta va fi ”un cadou necondiționat”. Dacă însă din greșeală ați primit o marfă predestinată altei persoane, va trebuie să o întoarceți.

Dreptul de revocare

În anumite cazuri, CC oferă consumatorului așa zisul ”drept de revocare”, despre care el trebuie să fie informat înainte de perfectarea tranzacției. Acest drept poate fi realizat în orice timp înainte de expirarea termenului de revocare, care este de 14 zile de la încheierea contractului. El poate fi prelungit dacă consumatorul nu a fost informat despre existența acestui drept. În rezultatul revocării, contractul este reziliat, ca regulă, fără careva cheltuieli sau alte urmări pentru consumator.

Asta în timp ce pe parcursul a 14 zile după revocare lui trebuie să-i fie rambursate toate cheltuielile, inclusiv cele de livrare a obiectelor. Excepție fac doar comisioanele bancare și cheltuielile de conversie. În plus, la contractele de la distanță rambursarea cheltuielilor nu este obligatorie dacă consumatorul a ales el însuși o metodă de livrare diferită de cea standard. Rambursarea poate fi stopată pînă la întoarcerea obiectelor comercializate sau primirea de la consumator a dovezilor de trimitere a acestora.

Dar consumatorul poartă răspundere, dacă valoarea obiectelor s-a redus în rezultatul manipulărilor necorespunzătoare. CC oblică cumpărătorii să se comporte și să studieze obiectele la fel de atent, cum ar fi făcut-o în spațiul comercial. Deteriorarea ambalajului prin deschiderea lui obișnuită nu este un motiv de recuperare a daunelor, dacă în spațiile comerciale obiecte similare stau neambalate. Prețul cumpărăturii poate fi redus doar pentru a acoperi reducerea valorii obiectului. Consumatorul nu poartă în nici un caz răspundere, dacă lui nu i-a fost oferită informația privind dreptul de revocare.

Tranzacții cu conținut digital

CC conține prevederi privind funcționalitatea conținutului digital, inclusiv aplicarea măsurilor de protecție tehnică. Este vorba despre limba conținutului și a instrucțiunilor însoțitoare, metoda de transmitere a lui (spre exemplu, streaming, online, încărcare unică), tipul, dimensiunile și durata reproducerii fișierelor audio sau video, susținerea sau înnoirea conținutului.

În plus, consumatorul trebuie să fie informat despre orice condiții de utilizare a produsului, cum ar fi personalizarea, necesitatea de conectare la internet și cerințele tehnice (spre exemplu, viteza minimă), instalarea unui anumit software. Aceleași cerințe funcționează în cazul restricțiilor de amplasare a echipamentelor consumatorului și de durată a accesului la conținutul digital sau numărul utilizărilor, inclusiv copierea în scopuri personale. Este interzisă tăinuirea informației privind funcțiile accesibile cu condiția unor noi cumpărături, cum ar fi conținutul contra plată, calitatea de membru al unui club sau componentele suplimentare hardware și software.

Noile reguli nu pot fi utilizate în cazul conținutului digital fără utilizarea unui suport material, care este oferit gratis la difuzarea informației în internet fără un contract încheiat special. CC nu consideră că accesul liber la resursele web sau încărcarea gratuită de pe o pagină web este un contract care necesită reglementare.

Victor Surujiu

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load