COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Codul civil al Moldovei, actualizat după modelul german

Codul civil al Moldovei, actualizat după modelul german

Pe tot parcursul activității legislative din Moldova, Codul Civil (CC) a fost actul normativ care a trezit cele mai contradictorii discuții. El a intrat în vigoare acum 16 ani și de atunci a tot fost perfecționat reieșind din realitățile și practicile mondiale.

În acest an, CC a fost modernizat și expus într-o redacție nouă, asupra căreia s-a lucrat mai bine de patru ani. Experții apreciază ca fiind progresiste multe dintre modificările și completările făcute, ele contribuind la facilitarea muncii practice și la aplicarea unitară a legislației.

În regim de urgență


Decizia despre necesitatea adoptării unui nou Cod civil al RM a fost luată încă în anul 1994. Multe dintre stipulările CC de atunci, adoptat în 1964, erau depășite și nu corespundeau realităților economiei de piață. Peste doi ani au fost create mai multe comisii speciale pentru elaborarea documentului. Experții susțin că pe tot parcursul activității legislative din Moldova, CC a fost actul normativ care a trezit discuțiile cele mai contradictorii. Adoptarea lui s-a mai tergiversat și din cauză schimbării puterii.

În iunie 2002, CC moldovenesc, care ținea cont de specificul relațiilor de piață, a fost adoptat în ultimă lectură și publicat oficial. Deși conținutul lui a trezit multe întrebări în mediul experților și în cercurile științifico-didactice, autoritățile s-au grăbit să-l adopte. Noul CC era una dintre principalele condiții pentru dezghețarea finanțării externe, înaintate de FMI și Banca mondială.

După ce codul a fost votat, autorii proiectului de bază au aflat cu uimire că legislatorii au redus considerabil conținutul documentului. Proiectul propus parlamentului spre examinare avea cca 2500 articole, în timp ce varianta finală a inclus doar 1600. Cele mai numeroase schimbări le-au suportat cărțile 1 și 2 ale Codului Civil. Două treimi din cele cca 900 articole de acolo au fost modificate. Mai mult decît atît, peste 360 de articole au fost excluse din compartimentele CC.

Juristul Mihai Petrache, parlamentar între anii 2001-2005, susține că în proiectul CC au fost introduse amendamente substanțiale fără știrea unei părți a legislatorilor, fapt care a dus la încălcarea procedurii de adoptare a documentului. Potrivit lui, în parlament a fost pusă problema suspendării examinării CC și creării unei comisii de anchetă pentru a clarifica cine și în ce temei a modificat conținutul acestuia. În plus, savanților li s-a propus să efectueze o analiză comparativă a proiectului prezentat comisiei parlamentare pentru perfectarea CC și a variantei finale, adoptate în lectura a treia.

”Un act juridic fundamental cum este Codul civil nu poate fi adoptat în regim de urgență. Trebuia să acționăm cugetat, nu să ne grăbim să îndeplinim condițiile FMI și ale Băncii mondiale. Așa că din start, cum numai parlamentul a aprobat versiunea finală a CC, era clar că aproape jumătate din conținutul lui va trebui modificat. Lucrul asupra amendamentelor a început înainte de intrarea în vigoare a codului”, menționează M. Petrache.

Iar avocatul Ion Păduraru, ex-ministru al justiției, nu vede motiv de dramatizare a situației privind conținutul actualului Cod civil și necesitatea perfecționării lui. El menționează că nu trebuie să privim CC ca pe o a doua Constituție, care reglementează relațiile civile. Potrivit lui, Curtea Constituțională a acceptat egalitatea tuturor legilor organice, și deci nu putem considera una din ele superioară altor legi organice.

Conceptul german

Actualul CC a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003, de atunci a fost de nenumărate ori îmbunătățit și adus în concordanță cu realitățile și practicile mondiale din domeniu. Pe parcursul celor 16 ani mai bine de treizeci de ori în el au fost introduse modificări și completări, inclusiv destul de semnificative. Dar cele mai de amploare au fost amendamentele intrate în vigoare la 1 martie 2019, asupra cărora s-a lucrat ultimii patru ani. CC a fost modernizat și publicat în redacție nouă. Acum el include 2670 articole și are 570 pagini.

Asupra conținutului lui a muncit un grup de experți compus din practicieni și teoreticieni – lectori universitari, judecători, notari, avocați, angajați ai Ministerului justiției. În total, ei s-au convocat în mai mult de 70 de ședințe. Din spusele lor, și în 2002, și în prezent în Moldova a fost în mare măsură păstrat conceptul german al legislației civile. La elaborarea amendamentelor s-a ținut cont de stipulările codurilor civile din Germania, Franța, Italia, România, Rusia, precum și de directivele europene privind dreptul privat și protecția drepturilor consumatorilor. În același timp, s-a ținut cont și de practica aplicării dreptului civil în Moldova.

”Au existat multe probleme pe care vechiul cod le reglementa insuficient sau chiar deloc. În actualul document, din punctul meu de vedere, ele au o reglementare mai detaliată”, spune Octavian Cazac, profesor la facultatea de drept a Universității de stat din Moldova. Potrivit lui, documentul va contribui la aplicarea uniformă a legislației și va facilita munca practicienilor din domeniu.

”Astăzi CC moldovenesc este unul dintre cele mai moderne din Europa. Autorii nu au tins să elaboreze principii noi, ei le-au preluat pe cele care au apărut în Europa în deceniile anterioare. Spre exemplu, una dintre noile stipulări ale documentului interzice abuzul dreptului de proprietate. Adesea cetățenii au relații ostile cu vecinii. În aceste cazuri se iau decizii diferite, în baza dreptului nostru de proprietate. Nu pentru că există această necesitate, dar numai pentru a-i dăuna vecinului. În caz că se face abuz de acest drept, judecătorul poate pune capăt acestei situații”, menționează avocatul Oleg Efrim, ex-ministru al justiției.

Expunerea CC în noua redacție a provocat introducerea modificărilor într-un șir de alte coduri: cel de Procedură penală, cel de Procedură civilă, Codul executiv și cel contravențional. Modificările au atins și legile privind avocatura, notariatul, protecția drepturilor consumatorilor, asigurările, insolvabilitatea, societățile cu răspundere limitată, înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali.

Odată cu adoptarea CC actualizat, și-au pierdut actualitatea legile privind taina comercială, gajul, ipoteca, închirierile în agricultură, leasingul, drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, precum și condițiile ilegale din contractele încheiate cu consumatorii. Din 1 martie 2019, acestea au devenit nule. În plus, și-au încetat acțiunea unele prevederi din legile privind cadastrul imobiliar, investițiile în activitatea de antreprenor, privind întreprinzătorii și întreprinderile.

Tranzacțiile electronice și procurile irevocabile

Noua redacție a CC modifică reglementarea juridică a activității de antreprenor și a celei profesionale pentru persoanele fizice, locul lor de trai și locul aflării. Modificările se referă la drepturile patrimoniale, obținerea și pierderea lor, bunurile mobile și imobile, valorile mobiliare, moștenire, ipotecă, activitate de antreprenor, arendă, leasing, drept de proprietate etc. Schimbări semnificative au fost făcute și în relațiile persoanelor juridice și a administratorilor, în sfera înregistrării și lichidării întreprinderilor

Este extinsă noțiunea de nulitate a tranzacțiilor și ineficiența lor, este introdusă forma electronică a tranzacției. Aceasta este egalată cu cea scrisă, cu condiția că va include semnătura electronică prevăzută de lege sau de acordul dintre părți. Dacă tranzacția a fost încheiată cu utilizarea oricărui dispozitiv electronic, dar fără folosirea semnăturii electronice, se aplică prevederile privind acordul persoanei pentru încheierea ei. CC însă oferă dreptul de a contesta propriul acord.

Modificările se referă și la înlocuirea contractului investițional cu contractul de cumpărare-vînzare a bunurilor pe viitor. În opinia autorilor acestor amendamente, asta va oferi investitorilor numeroase avantaje și va spori protecția consumatorilor, inclusiv prin interzicerea plăților în avans de 100% din sumă.

Amendamentele mai au scopul reglementării procurilor eliberate de notari. Conform regulii generale, dacă în procură nu este indicat termenul de valabilitate al ei, ea este valabilă timp de trei ani din ziua perfectării. Noua redacție a CC prevede că procura destinată tranzacțiilor în afara hotarelor Moldovei este valabilă pe un termen nedeterminat – pînă la revocarea ei de către persoana care a eliberat-o.

CC distinge procuri inițiale și ulterioare. Persoana care a obținut acest document (procura inițială) își poate delega împuternicirile în baza procurii ulterioare.

Dar a apărut și un nou tip al documentului – procura irevocabilă. Ea este eliberată în scopul executării ori garantării executării obligațiilor prezente sau viitoare, dacă ele au fost asumate de un profesionist. Ea nu poate fi anulată înainte de expirarea termenului de valabilitate sau de executare a obligațiilor indicate. Dar asta se poate face în instanță, în cazul unor abuzuri din partea reprezentantului pe numele căruia a fost eliberată procura irevocabilă.

Respectul față de persoană

Noua redacție a Codului Civil introduce noțiunea de ”dreptul la imaginea proprie”. Persoana poate interzice sau împiedica utilizarea imaginii sau vocii sale. Acordul cetățeanului nu este necesar dacă fotografia sau înregistrarea a fost făcută la un eveniment public, în mulțime sau în alte circumstanțe și dacă este evident că imaginea va fi difuzată.

Nu este necesar acordul, dacă cetățeanul însuși oferă informații și materiale despre sine pentru mass-media sau altor persoane care practică informarea publicului. Dar și în cazul în care acordul a fost dat, CC prevede posibilitatea revocării lui. Anterior, potrivit specialiștilor, majoritatea dintre aceste detalii era nereglementată și, adesea, devenea cauza unor discuții și controverse.

Codul renovat conține destulă informație privind încălcarea confidențialității. Este considerată o încălcare interceptarea convorbirilor private cu ajutorul oricăror mijloace tehnice, pătrunderea ilegală în casă, aflarea în ea sau luarea oricărui obiect fără permisiunea persoanei respective. CC interzice difuzarea necoordonată a fotografiilor care redau aspectul interior al spațiului privat, publicarea știrilor și a reportajelor privind viața privată a cetățeanului, difuzarea datelor privind starea de sănătate, diagnosticul, tratamentul, utilizarea informației privind locul de trai și numerele de telefon ale persoanei, folosirea imaginii sau a vocii cetățeanului aflat pe un teritoriu privat etc.

O normă aparte prevede respectul față de memoria, dar și de corpul decedatului. Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. Dacă o alegere evidentă lipsește, va fi respectată, în ordinea indicată, voința soțului, a părinților, urmașilor, rudelor colaterale pînă la gradul patru inclusiv, moștenitorilor. Dacă aceștia lipsesc, se ține cont de dispoziția primarului localității unde a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională sau de faptul că decedatul nu a avut apartenență confesională.

Statutul și obligațiile administratorilor

O altă noutate – reguli similare privind funcționarea persoanelor juridice de drept privat. Specialiștii califică majoritatea acestor norme ca fiind foarte progresiste.

CC îi obligă pe administratori să respecte limitele obligațiunilor lor și să acționeze în modul pe care îl consideră, cu bună credință, cel mai bun în vederea soluționării sarcinilor care i-au fost puse. El trebuie să țină cont nu doar de posibilele urmări ale acțiunilor sale și de interesele angajaților, dar și de influența lor asupra comunității și a mediului ambiant.

Din obligațiile administratorului face parte activitatea competentă și prudentă, evitarea conflictelor de interese, respectarea principiului confidențialității. Administratorul are interdicția de a lua bunuri și remunerări de la persoane terțe, cu excepția cazurilor în care asta nu poate provoca un conflict de interese. Dacă administratorul este interesat direct ori indirect de o anumită tranzacție sau operație, el trebuie să anunțe despre acest fapt din timp.

Codul actualizat conține o regulă privind nulitatea oricăror prevederi din documentele constitutive sau oricare altele, care limitează sau exclud obligațiile administratorului, prevăzute de lege, precum și responsabilitatea lui, în conformitate cu legislația, față de persoana juridică. În anumite condiții, autoritatea competentă poate aproba abateri de la anumite obligații.

CC distinge administratori de fapt și administratori aparenți. Administrator de fapt este persoana care nu este indicată în registrul de publicitate ca administrator, dar dă indicațiile respective. Administratorul aparent este indicat în registrul de publicitate, însă numirea lui în funcție poate fi contestată ori termenul de valabilitate a împuternicirilor lui a expirat. Încetarea calității de administrator, pe orice temei, nu afectează răspunderea persoanei pentru încălcarea obligațiilor în perioada în care era administrator.

Administratorul poate fi eliberat din funcție prin hotărîre a organului competent al persoanei juridice conform temeiului prevăzut de lege sau contract, precum și fără invocarea unui motiv, fără termen de preaviz. Prevederile legislației muncii nu pot fi utilizate pentru contestarea acestei decizii. Dar aceste reguli nu-l lipsesc pe administrator de dreptul la indemnizația de concediere. Instanța poate reduce mărimea acesteia, dacă ajunge la concluzia că suma este disproporțională. Indemnizația este considerată evident disproporțională, dacă depășește suma fixată a remunerării administratorului pentru o perioadă de doi ani.

Noua versiune a CC presupune că autoritatea superioară ori de supraveghere poate împuternici o terță persoană să acționeze în numele companiei, pentru asigurarea executării anumitor decizii. În acest caz nu este nevoie de o dispoziție a administratorului. Procesul verbal privind decizia de acordare a împuternicirilor echivalează cu procura.

Un interlocutor Noi.md, membru al Uniunii avocaților, atrage atenția asupra faptului că acum în CC se indică expres, că adunarea (asociați, acționari ori consiliu) poate împuternici o persoană să acționeze în numele întreprinderii fără procură sau împuterniciri perfectate de director în mod special. Potrivit lui, anterior antreprenorii se confruntau deseori cu aceste situații. ”În general, apreciez noile norme ca fiind foarte progresiste”, menționează expertul.

CC mai determină și cazurile în care deciziile persoanei juridice se consideră nule sau invalide. Termenul de prescripție în acest caz este limitat la 6 luni. Nelegitimitatea deciziei nu afectează tranzacția efectuată în baza ei cu un terț, dacă la încheierea tranzacției acesta nu cunoștea circumstanțele în cauză.

P.S. În următoarele publicații de pe Noi.md citiți despre modificările drepturilor consumatorilor, precum și ale drepturilor succesorale, care se referă la termenele de deschidere a procedurilor de moștenire, determinarea dreptului de moștenire și imposibilitatea moștenirii, clarificarea statutului moștenitorului, împărțirea moștenirii, egalizarea acțiunilor, custodia moștenirii etc.

Victor Surujiu

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load