Duminică, PROTEST. Se cer demisii și alegeri repetate

Duminică, PROTEST. Se cer demisii și alegeri repetate
Duminică, PROTEST. Se cer demisii și alegeri repetate
Foto: zdg.md

Un nou pro­test împo­tri­va „fra­u­dei din turul doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le” va avea loc astăzi ora 12.00, în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le.


Miș­ca­rea civi­că „Tine­rii Mol­do­vei”, orga­ni­za­to­rii acțiu­nii, sus­țin că sco­pul final al pro­tes­tu­lui este orga­ni­za­rea repe­ta­tă a turu­lui II al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, dar afir­mă că mani­fes­ta­ția se va des­fă­șu­ra în mod paș­nic și este coor­do­na­tă cu Pri­mă­ria Chi­și­nău și Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ți­ei.

Prin­tre cele mai impor­tan­te reven­di­că­ri adre­sa­te de miș­ca­rea civi­că „Tine­rii Mol­do­vei” auto­ri­tă­ți­lor de la Chi­și­nău sînt:

– anu­la­rea rezul­ta­tu­lui celui de-al doi­lea tur;

– demi­sia șefu­lui CEC;

– demi­sia minis­tru­lui de exter­ne;

– creș­te­rea numă­ru­lui de sec­ții de vot de pes­te hota­re pen­tru turul repe­tat;

– cer­ce­ta­rea, con­form legii, a fra­u­de­lor din 13 noiem­brie sem­na­la­te de soci­e­ta­tea civi­lă și pedep­si­rea celor vino­va­ți.

„Trebu­ie să ieșim în stra­dă pen­tru a pune pre­siu­ne. Rezul­ta­tul turu­lui doi este unul min­ci­nos și cu toții știm asta. Aștep­tăm toți cetă­țe­nii de bună-credință la acest pro­test. Să vină și să-și expu­nă opi­nia. Să vină cu pan­car­te și să inscrip­țion­ze pe ele mesa­je­le pe care le con­si­de­ră rele­van­te. Să ia cu ei stea­gu­ri sau alte atri­bu­te. Vom avea și un micro­fon liber la care vor avea acces toți par­ti­ci­pan­ții. E o acțiu­ne orga­ni­za­tă de tine­rii din soci­e­ta­tea civi­lă, nepar­ti­ni­că, de ace­ea poa­te par­ti­ci­pa ori­ci­ne, indi­fe­rent de viziu­ni­le sale poli­ti­ce, atât timp cât vrea ale­ge­ri libe­re”, afir­mă Ana­tol Ursu, pre­șe­din­te­le Miș­că­rii Civi­ce Tine­rii Mol­do­vei, potri­vit unui comu­ni­cat al aso­ci­a­ți­ei.

Acțiu­ni de pro­test au fost orga­ni­za­te pe 14 și 15 noiem­brie, cînd sute de tine­ri au ieșit în cen­trul Chi­și­nă­u­lui pen­tru a mani­fes­ta nemul­țu­mi­rea față de rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor și acti­vi­ta­tea insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui, în par­ti­cu­lar Minis­te­rul de Exter­ne și Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă care nu au asi­gu­rat drep­tul con­sti­tu­țio­nal la vot a tutu­ror cetă­țe­ni­lor din dias­po­ră. „Vrem să avem vii­tor”, „Vrem drep­ta­te”, „Maia San­du pre­șe­din­te”, „Mai avem o șan­să”, „Anu­la­rea rezul­ta­te­lor”, „Refuz. Rezist. Sînt anti-socialist!”., sînt doar cîte­va din­tre slo­ga­ne­le pro­tes­ta­ta­ri­lor.


Comentarii Adăugați un comentariu19 comentari

галина 20 noi. 2016,, 12:35

судя по проценту голосовавших по возрасту молодежь меньше всего принимала участие в выборах и непонятно чему они теперь возмущаются...поэтому тут сразу видно что ими управляют..

Игорь 20 noi. 2016,, 12:49

что-то по сводкам не очень видно многих сочувствующих...
что, денег не хватает оплатить "возмущение" возмущающимся?

МЧС 20 noi. 2016,, 12:57

Деньги пусть сразу собирают на второй тур, затраты не малые, почему простые граждане которые сделали свой выбор, должны платить за румынскую прихоть...
Пусть манифестанты выражаю свое мнение сами и платят за эти выборы, хотя все понимают конечно выходит на такие мероприятия исключительно за деньги.

Тереза 20 noi. 2016,, 13:14

Мир катится по наклонной. Доколе меньшинство будет править большинством? Чуть что не по их ,срзу саботаж. И зачем такие игры в демократию?

Сухов 20 noi. 2016,, 13:28
Deleted
наблюдатель! 20 noi. 2016,, 13:31

перебьются!

даак 20 noi. 2016,, 13:51

санду это масон не сидиться умей проигрывать если не отработала у своих хозяев так не баламуть молодежь ты не умеешь говорить ты умеешь закрывать школы и детсадики лишать учителей и рабочих зарплаты хочешь чтоб наши детишки были тупыми и послушными для тебя такого не будет это твои последние выборы

русский 20 noi. 2016,, 13:54

где была молодежь во время голосования? да им фиолетово!!! и сейчас они даже не в курсе что за протест!!!! сказали надо идти,дали по сотне леев, кофе с булочкой-и вперед...и по фигу им что за акция!!!! не стыдно детей использовать? да еще угрозами что сесии не сдадут если не выйдут!!!!

адвокат 20 noi. 2016,, 14:10
Deleted
Ион 3 - 7-м 20 noi. 2016,, 14:22

Санду умеете проигрывать фальсификаторам выборов - додонистам ! По вашей логике пусть теперь Додон откроет школы, детсады, даст работу учителям. Пусть расскроет афёру с миллиардами, и не только с 2009 г, а и в период своего нахождения на посту министра экономики и зама Гречаный, когда они заложили фундамент воровства и коррупции из БЕМ-а, когда они выгнали людей на заработки на чужбине, вместо того чтобы строить заводы, фабрики, дать людям работу как Лукашенко. Если ума не хватало - привлечь достойных инвестеров. Граждан которых выгнали Воронин-Додон-Филат-Гимпу-Гречаный-Лупу...уже не вернуть, смертность превышает рождаемость, а наши граждане благодарят страны их приютившие и своей работой, рождением детей УЖЕ ТАМ способствуют процветанию тех стран а не Молдовы. А оставшиеся батрачат на воров и бандитов. 2-7 -ые вы к кому относитесь

captcha

Întrebarea zilei Toate

load

PRIVESC EU

privesceu